ศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง

09.00 - 15.00 น. สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว

คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฯ และประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นการดำเนินงานด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ทั้งในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การฝึกงาน และการปรับปรุงพื้นที่ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง นำเสนอประวัติความเป็นมาและพันธกิจการดำเนินงานของสถานีฯ เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 53 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.พ. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 560 ครั้ง