เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน)

08.30 - 16.30 น. ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Department of Horticulture and Landscape Architecture, NTU นำโดย Dr. Der-Ming Yeh, Head of Department และ School of Forestry and Resource Conservation, NTU และ Prof. Dr. Tzung-Zu Ding, Chairman พร้อมคณะ โดยได้หารือเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้ MoU ทางด้านพืชสวนและภูมิสถาปัตยกรรม และต่อยอดความร่วมมือไปยังสาขาวิชาอื่นๆ อาทิ สัตวศาสตร์ ป่าไม้ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ

เวลา 15:00 น. รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ และ ผศ. ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล ได้เข้าพบ Prof. Dr. Yi-Chen Chen, Chairman of the Department of Animal Science and Technology เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษามาฝึกปฏิบัติงานทางด้านงานวิจัยร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และได้เข้าชม Experimental Farm ของภาควิชาสัตวศาสตร์

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ และ ผศ. ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล ได้เข้าพบ Prof. Dr. Shinn-Chih Wu, Institute and Development of Animal Science and Technology เพื่อหารือความร่วมมืองานวิจัยด้านเทคโนโลยี stem cell, animal model โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยทดลอง transgenic pigs

วันที่​ 13​ มค.​ เวลา​ 9.00​ น.​ รศ. ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ได้เข้าหารือด้าน Healthy​Landscape​ Healthy​ People Laboratory, Department of Horticulture and Landscape Architecture โดยได้วางแผนความร่วมมือในการร่วมเป็น Committee member ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Landscape​ Architecture​ พัฒนาปรับปรุงงานวิจัย​ร่วมกันด้านธรรมชาติใกล้ตัวกับสุขภาวะผู้สูงอายุ และการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยด้านอื่นๆ ร่วมกัน

เวลา​ 14.00​ น.​ รศ. ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล และ อ. ดร.ปณิดา กาจีนะ ได้สำรวจสถานที่ทำการทดลองด้านสวนสาธารณะ​และสุขภาพ​จิตของนักศึกษา​ NTU ซึ่งมีบทบาทเป็น​ Urban​ ​forest และมีระบบนิเวศระหว่างป่า​ ธรรมชาติ​ และมนุษย์​ ที่มีเอกลักษณ์​ ณ Daan forest park, Huting riverside park และ Zhongshan linear park


เอกสารประกอบ :

Photo : 34 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 81 ครั้ง