ต้อนรับคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

09.30 - 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงาน "คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และพิจารณาสั่งแก้ไข กำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดำเนินการ ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 84 ครั้ง