การประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture

08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture ได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและความสามารถในการคาดการณ์ ทำให้เกิดความแห้งแล้ง น้ำท่วม สูญเสียสมดุลทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ทำให้การผลิตอาหารและการอนุรักษ์ป่าไม้ทำได้ยากขึ้น และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร ผู้คน และแรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความอดอยากและความยากจนทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพานวัตกรรมทางการเกษตรสามารถบรรเทาผลกระทบด้านลบของความท้าทายเหล่านี้ได้ การลดแรงงาน การอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย และการแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถลดความเสี่ยงของการระบาดใหญ่ได้ ในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแจกจ่ายอาหารจะทำให้ผู้คนเข้าถึงอาหารได้มากขึ้น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านการเกษตร วิสัยทัศน์ เกษตรกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งใช้นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกผ่านความร่วมมือด้านการวิจัยและการแบ่งปันข้อมูล ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายความเป็นไปได้สู่อนาคตที่ยืดหยุ่นผ่านข้อมูลทางการเกษตร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 90 ครั้ง