Certified International Ambassador: CIAm

09.00 - 16.30 น. โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

รศ. ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผศ. ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สารสนเทศและกายภาพ และ น.ส. ภูษิตา จันทิมา หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการทักษะที่จำเป็นสำหรับงานด้านต่างประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายนักการทูตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Certified International Ambassador: CIAm) เพื่อ เสริมองค์ความรู้ด้านพิธีการทูต เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์สู่การนำไปปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีคุณพันธจักร์ ว่องปรีชา อดีตนักการทูต และที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน : กกร. เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 139 ครั้ง