Smart Aggie Camp 2022 

09.00 - 16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 

ดำเนินกิจกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 20 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 83 ครั้ง