การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565

13.30 - 15.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 70 ครั้ง