ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อเข้าสู่ระบบของครัวบางกอกแอร์

09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร รวมทั้งนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับกับคุณธัญนุช กุศลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Director) และคุณสินสุภา ศิรินภาพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager) ตัวแทนจาก Bangkok Air Catering Chiang Mai เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคณะฯ เพื่อเข้าสู่ระบบของครัวบางกอกแอร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการวางแผนและพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษหรือปลอดภัยร่วมกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือที่ดีและจะขยายผลในมิติของการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 45 ครั้ง