ศึกษาดูงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์

08.30 - 09.00 น. สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการศึกษาดูงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 86 ครั้ง