ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

08.30 - 12.00 น. คณะเกษตร

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชาฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

รางวัลผลงานวิจัยเด่น ของผู้ปฏิบัตงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ โครงการต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่การเกษตร (ในพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่) ได้แก่

       พื้นที่ 1: เกษตรกรในตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

       พื้นที่ 2: เกษตรกรในตำบลกองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

       พื้นที่ 3: เกษตรกรในตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

 

       โดย..

               รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

                ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล

                รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร

                ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย

                ผศ.ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 707 ครั้ง