บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL4-7/8-9)

13.30 - 16.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส คณะเกษตรศาสตร์ มช.

         การบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL4-7/8-9)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน  และวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส คณะเกษตรศาสตร์ มช. และผ่านระบบ Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 ต.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1074 ครั้ง