ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนำคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)

09.00 - 16.30 น. ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : วิราวรรณ ใจเงิน | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 1536 ครั้ง