ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ระยะ 6 เดือนหลัง) และแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์COVID-19

09.00 - 16.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

         คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ระยะ6เดือนหลัง) และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร กำหนดผลการดำเนินงาน/เป้าประสงค์ ที่ต้องการ (Expected performances) ในแต่ละด้าน เพื่อตอบวิสัยทัศน์
- พันธกิจ (หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร)
- ผู้เรียน
- กระบวนกำรปฏิบัติงำน
- บุคลำกร
- กำรเงินและกำรตลำด
ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่ควรมี (Lagging KPI) & Gap analysis

พร้อมทั้งพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์COVID-19 เพื่อรองรับสถานการณ์


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : วิราวรรณ ใจเงิน | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 1096 ครั้ง