โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)

09.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  สำหรับผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00- 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  โดยมี  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  และนางวรางคณา กันทะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ต.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2186 ครั้ง