รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

13.00 - 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      รางวัลผลงานวิจัยเด่น ระดับชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

                                     ระดับนานาชาติ ได้แก่ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  
                                                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

      รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS ที่มีค่า Impact Factor = 4.191 (ในฐานข้อมูล ISI) บทความเรื่อง "Aromatic profiling of Zanthoxylum myriacanthum (makwhaen) essential oils from dried fruits using different initial drying techniques" Volume: 133 Pages: 284-291 DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.03.031 Published:JUL 2019

       รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2562 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุเกิน 45 ปี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ภาควิชาภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จากบทความวิจัย
      อันดับที่ 1 เรื่อง "Mycoparasitic species of Sphaerellopsis, and allied lichenicolous and other genera" IMA FUNGUS   Volume: 5   Issue: 2   Pages: 391-414   Published: DEC 2014  จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 30 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)
      อันดับที่ 2 เรื่อง "Caulicolous Botryosphaeriales from Thailand" PERSOONIA Volume: 34  Pages: 87-99 DOI: 10.3767/003158515X685841 Published: JUN 2015 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 29 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

       รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2562 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี

      อันดับที่ 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จากบทความวิจัยเรื่อง "Families, genera, and species of Botryosphaeriales"  Fungal Biology
Volume 121, Issue 4, 1 April 2017, Pages 322-346 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 46 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

      อันดับที่ 2 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จากบทความวิจัยเรื่อง "Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)" Fish and Shellfish Immunology, Volume 70, November 2017, Pages 87-94 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 27 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

       รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

                  1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการการผลิตกลอริโอซาและมันเทศปลอดไวรัส" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย

                  2. รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์" โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี เป็นหัวหน้าโครงการ และทีิมวิจัย
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3112 ครั้ง