พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" .

06.00 - 06.00 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากร

ในวันจันทร์ 11 พ.ย. 2562 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในการนี้ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ให้เกียรติกล่าวรายงาน

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 30 พ.ย. 2562 นี้  โดยมี ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 ท่าน จาก 19 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะได้รับการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานต่างๆ โดยการฝึกอบรมนี้ได้รับทุนสนับสนุนการฝึกอบรมจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1401 ครั้ง