การประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC)

08.30 - 16.30 น. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ทาง IUCN (International Unions for Conservation of Nature) และ MERFI (Mekong Region Future Institute) ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดย ดร.พนมศักดิ์ พหมบุรมย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC) เพื่อระดมความเห็นในการระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาท อิทธิพล และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อบริบทและพลวัติของลุ่มน้ำสาละวิน

โดยจัดการประชุมในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.สถาบันการศึกษา-วิชาการ 2.ตัวแทนส่วนงานภาครัฐ 3.เยาวชน-นักศึกษา

ทั้งนี้เพื่อนำไปกำหนดทิศทางงานศึกษาวิจัยและความร่วมมือหลายภาคส่วนระหว่างไทย จีน พม่า เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวินอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคต


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1927 ครั้ง