เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตาก  เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

09.00 - 12.30 น. สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

     วันนี้เวลา 09.00 - 12.30 น. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตาก  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดตาก ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ

     โดยกลุ่มผูู้เข้าศึกษาดูงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย ได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรประจำสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณกุหลาบ อุตสุข, คุณฐากูร ปัญญาใส และคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ ในประเด็นของเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช การผลิตผักปลอดสารพิษ การเก็บเกี่ยว และการตลาด ซึ่งกลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงานจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัดตากต่อไป.


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 3 ก.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1524 ครั้ง