โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) 

13.30 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  สำหรับผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30- 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  โดยมี  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  และมีนางวรางคณา กันทะลา  และนางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง เป็นวิทยากรให้ความรู้


เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2861 ครั้ง