การศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

08.30 - 16.30 น. สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ( Agricultural Resource System Research Station.)

 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งขอความอนุเคราะห์จากทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาสหวิทยาการเกษตร ได้แก่ Mr.Kunzang  Thering จากราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งนายปุญญภัคค ดวงบาล นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาสหวิทยาการเกษตร (ปริญญาเอก)

เข้าศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ระยะเวลา 12-23 มีนาคม 2561 โดยมีนายทัพไท หน่อสุวรรณ นายฐากูร ปัญญาใส

นายฐานิต ศาลติกุลนุการ และนางกุหลาบ อุตสุข นักวิชาการเกษตร ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              ให้การต้อนรับและดูแล รวมทั้งบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาทั้งสองท่าน ซึ่งการศึกษาฝึกงานดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นงานศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 4 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
เปิดอ่าน : 1631 ครั้ง