กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร (Smart Aggie Camp 2018)

15.00 - 17.30 น. สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ( Agricultural Resource System Research Station.)

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 
(Smart Aggie Camp 2018)

กำหนดจัดระหว่างวันจันทร์ที่ 30 เมษายน - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 
ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกนักเรียน 
จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจำนวน 11 โรง มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน 
และคณาจารย์ผู้ดูแล จำนวน 5 คน

ในวันที่ 30 เมษายน 2561 
เวลา 15.30-17.00 น. 
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้ารับฟัง
การบรรยายและเยี่ยมชมแปลงเกี่ยวกับ
ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 
รวมทั้งระบบการตลาดเกษตร 
โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร.

Faculty of Agriculture Chiang Mai University 
and National Science and Technology Development Agency (NSTDA),

Created Agricultural Science Camp (Smart Aggie Camp 2018). Between Monday 30 April - Friday 4 May 2018,

Students come from Schools in Upper Northern Thailand about 11 Schools, 37 persons (Student: 32 persons, Teachers: 5 persons)

In Monday 30 April 2018 at 3.30-5.00 p.m. They Visit Agricultural Resource System Research Station, and learnt about Agricultural Systems (Pesticide-Free), Agricultural data, Agricultural Marketing.

And after that, The last question is “Are you happy?”

……………………………………(Silence)
About 10 sec.

Everybody said “Yesss!!!” 




เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 30 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1757 ครั้ง