งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)"

13.30 - 16.00 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณ มีความรู้ ความเข้าใจ

2. ในการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) Budget Management

3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารงบลงทุน

ในการจัดโครงการในครั้งนี้ นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีผู้เข้าร่วมอบรมนำโดย นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  หัวหน้างาน  บุคลากรจากสำนักงานคณะ ภาควิชา และศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมการใช้งานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 1808 ครั้ง