งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2

09.30 - 12.00 น. ห้องประชุม มนู คีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิทินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ และบุคลากรจากงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบให้มีความต่อเนื่อง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 5 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1976 ครั้ง