โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการวิจัย) เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

09.00 - 12.00 น.

งานการ เงินการคลังและพัสดุ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการวิจัย)  เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยมี รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์   เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการวิจัย) เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย  มีความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ อย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน  โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2560  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.  ณ ห้องบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์  มีผู้ร่วมโครงการประมาณ 80 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ต.ค. 2560
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2545 ครั้ง