การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ เรื่อง เสนอการใช้แบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง)

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมา 2561  งานการเงิน การคลังและพัสดุ จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ เรื่อง เสนอการใช้แบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง)  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานภายในสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 หน่วยงานย่อย  ซึ่งได้แก่  งานบริหารงานทั่วไป  งานบริการการศึกษาฯ  งานบริหารงานวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์  งานนโยบายและแผนฯ และงานการเงิน การคลังและพัสดุ  ตามหัวข้อดังนี้

1. แบบคำขออนุมัติในหลักการเพื่อจัดหาพัสดุ

2. แบบฟอร์มการนำส่งหลักฐานการจัดหาพัสดุ (ที่สำรองจ่ายเงินสดย่อยไม่เกิน 10,000 บาท)

3. แบบฟอร์มการนำส่งเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง เกิน 10,000 บาท

โดยมี่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  21  คน  ณ ห้องประชุมสุขุมอัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์  เวลา 10.00 - 12.00 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2788 ครั้ง