โครงการพัฒนาบุคลากร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง การใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)

09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

งานการเงิน การคลังและพัสดุ  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง การใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการของโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  สำหรับผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ศูนย์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ โดยกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 2 ครั้ง  ในวันที่ 5 และวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  มีนางวรางคณา กันทะลา  และนางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง เป็นวิทยากรให้ความรู้




เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 5 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2850 ครั้ง