กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Petr Konvalina รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Faculty of Agriculture and Technology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic 3 ก.พ. 2566 12
2 ร่วมวางพวงหรีดงานศพ คุณแม่ตูมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 31
3 ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. NGUTEN TRONG NGU Vice Dean College of Agri Can Tha University (Fac. of Agri. Sci.) 2 ก.พ. 2566 27
4 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ คุณแม่ตุมมา ณ เชียงใหม่ 2 ก.พ. 2566 22
5 ร่วมวางพวงหรีด นายดี แสนศิริ อดีตลูกจ้างประจำสังกัดศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตร แม่เหียะ 1 ก.พ. 2566 28
6 ต้อนรับ Prof. Dr. Jim Wang 1 ก.พ. 2566 26
7 การประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2566 1 ก.พ. 2566 8
8 ต้อนรับ Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน 31 ม.ค. 2566 42
9 สยามคูโบต้า มอบของสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2566 31 ม.ค. 2566 51
10 สคส.พระราชทานมอบแก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 ม.ค. 2566 40
11 เข้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน 27 ม.ค. 2566 18
12 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณเอกภพ ช่างแก้ว 26 ม.ค. 2566 40
13 ต้อนรับ คุณทัศนีย์ สุวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยว 26 ม.ค. 2566 34
14 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้แก่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 25 ม.ค. 2566 31
15 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 25 ม.ค. 2566 35
16 งาน The International Plant Fair (IPM ESSEN) 2023 - The world's leading trade fair for horticulture 24 ม.ค. 2566 36
17 แสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.ฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้รับมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 24 ม.ค. 2566 25
18 พิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 24 ม.ค. 2566 11
19 บรรยากาศงานแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2565 23 ม.ค. 2566 20
20 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ 22 ม.ค. 2566 18
21 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ม.ค. 2566 10
22 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ 18 ม.ค. 2566 56
23 การฝึกซ้อมคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 18 ม.ค. 2566 82
24 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ม.ค. 2566 44
25 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 1/2566 17 ม.ค. 2566 61
26 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธกส ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 16 ม.ค. 2566 42
27 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม - รองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 13 ม.ค. 2566 48
28 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” ณ National Taiwan University (NTU) เมืองไทเป (ไต้หวัน) 13 ม.ค. 2566 50
29 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ 12 ม.ค. 2566 70
30 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2566 53
31 ต้อนรับคณะทำงานงานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12 ม.ค. 2566 47
32 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 11 ม.ค. 2566 56
33 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 11 ม.ค. 2566 26
34 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 10 ม.ค. 2566 60
35 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 10 ม.ค. 2566 51
36 รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 9 ม.ค. 2566 53
37 เจรจาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “One Faculty One MoU” 9 ม.ค. 2566 25
38 ต้อนรับบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 5 ม.ค. 2566 60
39 ต้อนรับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2566 75
40 ต้อนรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 3 ม.ค. 2566 62