กิจกรรมทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ 28 มิ.ย. 2565 64
2 ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ 27 มิ.ย. 2565 51
3 ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ 27 มิ.ย. 2565 51
4 โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 25 มิ.ย. 2565 73
5 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 23 มิ.ย. 2565 75
6 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม 22 มิ.ย. 2565 61
7 ประชุมติดตามความก้าวหน้า DATAHUB 22 มิ.ย. 2565 55
8 ฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 17 มิ.ย. 2565 101
9 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 17 มิ.ย. 2565 82
10 การฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 16 มิ.ย. 2565 60
11 นำนักเรียนวิชาวิทย์บูรญาการ (เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร) เข้ารับชมนิทรรศการกิจกรรม The BCG Initiative @CMU MAE HIA 15 มิ.ย. 2565 54
12 กิจกรรม BCG Mae Hia Tour ภายใต้โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia 15 มิ.ย. 2565 62
13 ฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 2565 65
14 พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 12 มิ.ย. 2565 57
15 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 10 มิ.ย. 2565 66
16 การฝึกงานกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 2565 71
17 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับ บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 9 มิ.ย. 2565 64
18 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ 8 มิ.ย. 2565 76
19 กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค “Start with STeP, Be Innovator Together” ต่อเนื่องรุ่นที่ 3 8 มิ.ย. 2565 152
20 ต้อนรับชมรมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดลำปาง 8 มิ.ย. 2565 68
21 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกงานกระบวนวิชา 400190 7 มิ.ย. 2565 83
22 การฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 6 มิ.ย. 2565 95
23 ต้อนรับศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 มิ.ย. 2565 49
24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงการลดก๊าชเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 6 มิ.ย. 2565 35
25 Go Green Together รวมพลังสีเขียวเพื่อชุมชน "สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า" 2 มิ.ย. 2565 98
26 ต้อนรับ Asst. Prof. Mr.Trevor Gibson ในโอกาสเยี่ยมเยือน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มิ.ย. 2565 36
27 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 1 มิ.ย. 2565 112
28 ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด 31 พ.ค. 2565 97
29 ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ ทั้งในการผลิตไหลปลอดโรคและผลิตสตรอว์เบอร์รี่ในโรงเรือนขนาดใหญ่ 28 พ.ค. 2565 98
30 ลงพื้นที่ตรวจสอบมอดในข้าวเปลือก รวมถึงเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอดในข้าวของสหกรณ์เกษตรพัฒนา 27 พ.ค. 2565 61
31 "เสริมแกร่งการศึกษาปรับสู่ Smart Education" การสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 27 พ.ค. 2565 136
32 การประชุมหารือความร่วมมือเพิ่มเติมในการจัดการจัดนิทรรศการ และแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 25 พ.ค. 2565 69
33 พิธีทำบุญอาคารเรือนเดิม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 25 พ.ค. 2565 65
34 กิจกรรม CMU Coffee Cupping ทดสอบคุณภาพด้านรสชาติกาแฟทุกตัวที่ปลูกในพื้นที่ของสถานีฯของศูนย์ฯ 25 พ.ค. 2565 63
35 หารือถึงการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 24 พ.ค. 2565 48
36 ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบสถาปนา สวท.เชียงใหม่ ปีที่ 51 19 พ.ค. 2565 85
37 ศึกษาดูงานโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาปศุสัตว์ 19 พ.ค. 2565 86
38 หารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านการปลูกกัญชา กัญชง 19 พ.ค. 2565 29
39 ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation for Resilient Agriculture ครั้งที่ 1 18 พ.ค. 2565 97
40 เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 พ.ค. 2565 147
41 ปรึกษาหารือ ร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการและแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา 10 พ.ค. 2565 107
42 ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 3/2565 6 พ.ค. 2565 122
43 นำเสนอการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 และแม่เหียะ BCG platform 5 พ.ค. 2565 109
44 ประชุมหารือกับภาคท่องเที่ยวในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในโซน Agro Touruism 3 พ.ค. 2565 104
45 รดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 2 พ.ค. 2565 155
46 รดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 29 เม.ย. 2565 114
47 รดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 29 เม.ย. 2565 107
48 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล 28 เม.ย. 2565 145
49 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ 28 เม.ย. 2565 161
50 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน 27 เม.ย. 2565 154
51 ร่วมวางหรีดเคารพศพ นางกัลยา ตียาคม พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ 26 เม.ย. 2565 206
52 บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวางหรีดนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณโชติ 25 เม.ย. 2565 175
53 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 เม.ย. 2565 108
54 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 25 เม.ย. 2565 100
55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพูดโน้มน้าวใจและการพูดในที่ชุมชน เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรที่ดี” 25 เม.ย. 2565 131
56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 เม.ย. 2565 195
57 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 22 เม.ย. 2565 155
58 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21 เม.ย. 2565 103
59 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 20 เม.ย. 2565 114
60 แลกเปลี่ยนดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และภาพลักษณ์องค์กร 20 เม.ย. 2565 148
61 เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง เปิดตลาดให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษขายสู้ภัยโควิด 9 เม.ย. 2565 141
62 สภากาแฟทีมงานการศึกษายุค New Normal ครั้งที่ 1/2565 “Show & Share” 8 เม.ย. 2565 112
63 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 5/2565 7 เม.ย. 2565 178
64 ต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก University of Evora ประเทศโปรตุเกส 7 เม.ย. 2565 94
65 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่น 1 "55 ปี แห่งสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มช." 6 เม.ย. 2565 176
66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มช. กับ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์และออแกไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน 4 เม.ย. 2565 127
67 การประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการเตรียมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในส่วนของการพัฒนา Startup incubation 4 เม.ย. 2565 106
68 ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 2/2565 1 เม.ย. 2565 105
69 นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy (ค่าย Strong Summer Camp) เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 31 มี.ค. 2565 146
70 กิจกรรมเปิดตัว Basecamp24 31 มี.ค. 2565 100
71 พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) 30 มี.ค. 2565 225
72 CMU FARM at Maehia 30 มี.ค. 2565 163
73 กาดโก้งโค้งเกษตรปี๋ใหม่เมือง 30 มี.ค. 2565 222
74 พิธีประกาศวาระเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ (Chiang Mai Organic Agenda 2022) 30 มี.ค. 2565 62
75 ครงการการพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัยเพื่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัย ตามแนวทาง BCG Economic Model : CMU FARM at Maehia 30 มี.ค. 2565 88
76 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 21 มี.ค. 2565 192
77 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 4/2565 16 มี.ค. 2565 172
78 อบรมหลักสูตร การชงเครื่องดื่มกาแฟขั้นพื้นฐานสำหรับบาริสต้ามือใหม่ 16 มี.ค. 2565 187
79 คณะผู้บริหารเข้าพบผช.กก.ผจก.ใหญ่ ภาคเหนือตอนบน บริษัท เบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม จำกัด 15 มี.ค. 2565 196
80 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 14 มี.ค. 2565 267
81 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2565 14 มี.ค. 2565 173
82 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2565 11 มี.ค. 2565 184
83 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 11 มี.ค. 2565 141
84 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการขยะให้ถูกวิธี ตามวิธี BCG Economic Model” 9 มี.ค. 2565 181
85 บรรยายให้องค์ความรู้ด้านนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 มี.ค. 2565 154
86 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2565 4 มี.ค. 2565 217
87 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 2 มี.ค. 2565 243
88 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 1 มี.ค. 2565 217
89 โครงการ นักสืบ สายฟ้า รุ่นที่ 1 2564 – 2565 1 มี.ค. 2565 213
90 โครงการการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 มี.ค. 2565 244
91 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 2565 220
92 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี 25 ก.พ. 2565 304
93 คณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ภู่สว่าง 15 ก.พ. 2565 350
94 ร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 กับ ททท.สนง.เชียงใหม่ 14 ก.พ. 2565 211
95 การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2565 11 ก.พ. 2565 239
96 คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ น.ส.บุณรดา ไชยกันทา 11 ก.พ. 2565 214
97 ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหว้ดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 10 ก.พ. 2565 287
98 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 9 ก.พ. 2565 331
99 รับมอบเครื่องเป่าลม จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับทำแนวกันไฟ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 9 ก.พ. 2565 227
100 พิธีปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" (Healthy AGGIE Life) 9 ก.พ. 2565 202
101 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 9 ก.พ. 2565 147
102 ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ 8 ก.พ. 2565 474
103 โครงการเกษตรบำเพ็ญ 5 ก.พ. 2565 203
104 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 4 ก.พ. 2565 210
105 ร่วมวางพวงหรีดท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ตันสุวรรณ อดีตหัวหน้าภาควิชาพืชสวน 4 ก.พ. 2565 253
106 สวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่คูณ สีหะนาม มารดาของผศ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม 30 ม.ค. 2565 363
107 รางวัล หลักสูตรดีเด่น ประจำปี 2564 กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาเอก จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24 ม.ค. 2565 358
108 พิธีทำบุญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 57 ปี 24 ม.ค. 2565 268
109 ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ 24 ม.ค. 2565 229
110 สวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อประสิทธิ์ เสนางาม บิดาของน้องสิทธิพร เสนางาม นักวิทยาศาสตร์ สังกัดห้องปฏิบัติการกลาง 24 ม.ค. 2565 209
111 ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์ 20 ม.ค. 2565 253
112 แสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ 14 ม.ค. 2565 284
113 งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562-2563 13 ม.ค. 2565 402
114 การฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2565 269
115 การประชุมการตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 12 ม.ค. 2565 309
116 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อก้าวสู่ The next normal 7 ม.ค. 2565 117
117 เกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2564 29 ธ.ค. 2564 261
118 เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 28 ธ.ค. 2564 133
119 การประชุม Kick-off Online Meeting ร่วมกับ Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 28 ธ.ค. 2564 363
120 มอบ Gift Box สวัสดีปีใหม่กับ คุณธนิต สุวณิชย์ ณ The Baristro 28 ธ.ค. 2564 99
121 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 27 ธ.ค. 2564 438
122 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan 23 ธ.ค. 2564 243
123 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565 23 ธ.ค. 2564 347
124 ประชุมความร่วมมือกับ บริษัท คิว บ็อกซ์ พอยท์ จํากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “Farmbook” 23 ธ.ค. 2564 387
125 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 2564 401
126 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 21 ธ.ค. 2564 326
127 พิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" (HEALTHY AGGIE LIFE) 21 ธ.ค. 2564 324
128 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 21 ธ.ค. 2564 125
129 ผู้แทนจากบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี. เอเชีย) จำกัด (อีสท์ เวสท์ ซีด) จ. เขียงใหม่ เข้าพบคณบดี 20 ธ.ค. 2564 208
130 ผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าพบคณบดี 20 ธ.ค. 2564 164
131 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 20 ธ.ค. 2564 398
132 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สี่ไร่ และติดตั้งป้าย ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร 18 ธ.ค. 2564 96
133 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 17 ธ.ค. 2564 107
134 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มาร์สวัน จำกัด และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ธ.ค. 2564 105
135 คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ เข้าพบคณบดีเพื่อรายงานความคืบหน้าของดำเนินงาน โครงการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน 16 ธ.ค. 2564 118
136 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 16 ธ.ค. 2564 321
137 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 15 ธ.ค. 2564 277
138 คณะผู้บริหารและคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 14 ธ.ค. 2564 225
139 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 ธ.ค. 2564 271
140 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 13 ธ.ค. 2564 154
141 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ พิทยา สรวมศิริ อดีตคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 6 ธ.ค. 2564 167
142 ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสดงดาว แบนซิเกอร์ บุคคลากรประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 ธ.ค. 2564 234
143 ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ The Hungarian University of Agriculture and Life Sciences ประเทศฮังการี 30 พ.ย. 2564 216
144 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2564 272
145 ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็น บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 29 พ.ย. 2564 305
146 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2564 24 พ.ย. 2564 436
147 การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ 23 พ.ย. 2564 185
148 นักศึกษาโครงการ USAC เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการปลูกพืชและกาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมที่สูงขุนช่างเคี่ยน 19 พ.ย. 2564 163
149 โครงการวิจัย “จากจมูกถึงหาง” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ สู่ความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารโปรตีน 17 พ.ย. 2564 164
150 คณะผู้บริหารจาก East West Seed International Limited นำโดย Mr. Douwe Zijp, President and CEO ได้เข้าพบ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 16 พ.ย. 2564 344
151 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว ในนามคณะเกษตรศาสตร์ มช. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 พ.ย. 2564 109
152 กิจกรรม CMU Open House Online 2021 หัวข้อ “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ กลุ่มสาขาวิชาวิทย์-เทคโน” 14 พ.ย. 2564 323
153 ร่วมวางหรีดคุณแม่สุนีย์ ประภามณฑล 11 พ.ย. 2564 178
154 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 11 พ.ย. 2564 353
155 องคมนตรี ประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวง กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  10 พ.ย. 2564 141
156 หารือและติดตามงานวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือของกัญชาทางการแพทย์ 9 พ.ย. 2564 347
157 ลงพื้นที่เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ 5 พ.ย. 2564 124
158 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 2 พ.ย. 2564 321
159 ฝึกปฏิบัติการตรวจ ATK แบบก้านยาว 1 พ.ย. 2564 213
160 พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2564 30 ต.ค. 2564 123
161 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 28 ต.ค. 2564 200
162 บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่การต่อยอดผลงานวิจัยชิงพาณิชย์” 27 ต.ค. 2564 402
163 การหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry Climate Change Research Center; AFCC) 24 ต.ค. 2564 204
164 บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลงานวิจัยที่มีระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับสูง (TRL4-7/8-9) 20 ต.ค. 2564 408
165 ประชุมเพื่อตรวจสอบและสำรวจพื้นที่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่กำกับดูแล 14 ต.ค. 2564 134
166 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 11 ต.ค. 2564 158
167 การนำเสนอผลการฝึกงาน (ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 9 ต.ค. 2564 325
168 เข้าพบปะพูดคุยกับ ผู้นำชุมชนบ้านนาเม็ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ 7 ต.ค. 2564 171
169 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ 15/2564 6 ต.ค. 2564 143
170 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์กรมาหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2564 169
171 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564 29 ก.ย. 2564 287
172 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2564 27 ก.ย. 2564 429
173 ประชุมคณะกรรมการ “ร่าง” ข้อบังคับมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 27 ก.ย. 2564 193
174 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 สาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 26 ก.ย. 2564 367
175 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 25 ก.ย. 2564 337
176 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 25 ก.ย. 2564 342
177 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 23 ก.ย. 2564 111
178 ร่วมประชุมโครงการนำร่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติจากพืชโครงการหลวง พืชสมุนไพร และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 22 ก.ย. 2564 90
179 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาพืชไร่ และพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 19 ก.ย. 2564 332
180 กิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เรื่อง “Inspiration & Let's Speak English” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 19 ก.ย. 2564 327
181 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ก.ย. 2564 416
182 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564 17 ก.ย. 2564 340
183 รับรางวัล Best Practice Award อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 15 ก.ย. 2564 389
184 ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 12 ก.ย. 2564 363
185 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 11 ก.ย. 2564 320
186 ปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. 10 ก.ย. 2564 98
187 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ อาจารย์ศักดิ์ชัย ร่วมรังษี 8 ก.ย. 2564 196
188 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 ก.ย. 2564 117
189 ปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งบริษัทเกษตรแก้ว ในนามคณะเกษตรศาสตร์ มช. 6 ก.ย. 2564 165
190 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5 ก.ย. 2564 304
191 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant factory ; Future crops & future food ให้กับนักศึกษาฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 29 ส.ค. 2564 362
192 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 28 ส.ค. 2564 319
193 พิธีฌาปนกิจศพศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี อดีตอาจารย์สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 26 ส.ค. 2564 211
194 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 25 ส.ค. 2564 305
195 พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่ออุทัย นาพรหม 19 ส.ค. 2564 151
196 ประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University Studies Abroad Consortium (USAC) สหรัฐอเมริกา 18 ส.ค. 2564 431
197 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่ออุทัย นาพรหม 18 ส.ค. 2564 151
198 การนำเสนอโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ [Speexx Connect] 17 ส.ค. 2564 427
199 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 8 ส.ค. 2564 330
200 กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 7 ส.ค. 2564 335
201 โครงการอบรม "การออกแบบและพัฒนาระบบงานสำคัญ เพื่อการพัฒนาคุณภาพองค์กร" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ส.ค. 2564 180
202 หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 ส.ค. 2564 459
203 พิธีมอบโล่แสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค. 2564 611
204 การปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 1 ส.ค. 2564 394
205 สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 31 ก.ค. 2564 142
206 โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนองาน” 29 ก.ค. 2564 179
207 พิธีลงเสาเอก โครงการก่อสร้างหอพักในฟาร์มของนักศึกษาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำสำหรับฝึกประสบการณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์อัจฉริยะ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี 23 ก.ค. 2564 676
208 ร่วมช่วยเหลือมอบสิ่งของให้กับชุมชนรอบไร่แม่เหียะ แรงงานในแคมป์โป่งน้อย 21 ก.ค. 2564 156
209 ปรึกษาหารือเรื่องการคัดนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มรส.) โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 21 ก.ค. 2564 219
210 ร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 15 ก.ค. 2564 241
211 การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 15 ก.ค. 2564 124
212 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่ ร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์แก่ผู้แทนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 13 ก.ค. 2564 137
213 ร่วมพิธีทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2564 9 ก.ค. 2564 192
214 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 7 ก.ค. 2564 349
215 ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สวก. ประจำปี 2564 7 ก.ค. 2564 271
216 รางวัลการนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 7 ก.ค. 2564 321
217 พิธีหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 6 ก.ค. 2564 227
218 ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อวินัส สมภมิตร 5 ก.ค. 2564 140
219 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวินัส สมภมิตร 5 ก.ค. 2564 169
220 คณะเกษตรศาสตร์ และภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 4 ก.ค. 2564 158
221 หารือความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 1 ก.ค. 2564 243
222 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเกษตร มช มินิมาราธอน 2564 (AGGIE VIRTUAL RUN 2021) 30 มิ.ย. 2564 240
223 ประชุมหารือความคืบหน้าการจัดทำหนังสือ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 29 มิ.ย. 2564 238
224 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ รหัสประจำตัว 610851014 25 มิ.ย. 2564 495
225 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่  สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564  24 มิ.ย. 2564 272
226 ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่ ร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 24 มิ.ย. 2564 164
227 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 มิ.ย. 2564 789
228 CMU Press Road Show 23 มิ.ย. 2564 552
229 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนบุคลากรภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่ 22 มิ.ย. 2564 240
230 ประชุมคณะทำงาน โครงการเกษตร มช. มินิมาราธอน 2564 AGGIE CMU RUN 2021 Virtual Run 21 มิ.ย. 2564 152
231 การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานนของ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.เชียงใหม่ 21 มิ.ย. 2564 257
232 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2564 18 มิ.ย. 2564 151
233 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 18 มิ.ย. 2564 531
234 ประชุมหารือการเตรียมงาน 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 มิ.ย. 2564 145
235 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 16 มิ.ย. 2564 584
236 กิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 15 มิ.ย. 2564 387
237 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 15 มิ.ย. 2564 453
238 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร 14 มิ.ย. 2564 174
239 กิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 มิ.ย. 2564 374
240 พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (The 18th National Postharvest Technology Conference: NPHT18) แบบออนไลน์ 8 มิ.ย. 2564 247
241 การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี(รหัส 64081..) 4 มิ.ย. 2564 475
242 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อโสภณ  ปินทุกาศ 31 พ.ค. 2564 192
243 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์วางพวงหรีดให้แก่คุณพ่อโสภณ  ปินทุกาศ 29 พ.ค. 2564 164
244 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 9 19 พ.ค. 2564 133
245 สวัสดีปีใหม่พร้อมสระเกล้าดำหัวขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 18 พ.ค. 2564 125
246 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 20 14 พ.ค. 2564 142
247 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 10 และรุ่นที่ 13 2 พ.ค. 2564 320
248 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 24 2 พ.ค. 2564 134
249 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2564 33
250 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5 26 เม.ย. 2564 127
251 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 30 19 เม.ย. 2564 369
252 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 18 19 เม.ย. 2564 409
253 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 23 19 เม.ย. 2564 339
254 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 9 เม.ย. 2564 277
255 รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ จากนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 9 เม.ย. 2564 375
256 คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรม ในพระดำริฯ เข้าพบคณบดี 8 เม.ย. 2564 235
257 ร่วมต้อนรับผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 8 เม.ย. 2564 303
258 หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI) รุ่นที่ 2 2 เม.ย. 2564 970
259 หารือในเรื่องความร่วมมือเทคโนโลยีผลิตเห็ดและกระจายรายได้สู่ชุมชน 1 เม.ย. 2564 420
260 ผู้บริหารคณะร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 31 มี.ค. 2564 679
261 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า 31 มี.ค. 2564 495
262 ประชุมหารือร่วมกับบริษัท North East Rubber Public Company Limited 31 มี.ค. 2564 372
263 บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่คณะเกษตรศาสตร์ 30 มี.ค. 2564 781
264 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ (วาระพิเศษ) 30 มี.ค. 2564 139
265 หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI) รุ่นที่ 1 29 มี.ค. 2564 640
266 การหารือความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 25 มี.ค. 2564 610
267 กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 25 มี.ค. 2564 585
268 รับมอบเงินสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ 22 มี.ค. 2564 358
269 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “5G Powered Smart University Enabled with Cloud and AI” 22 มี.ค. 2564 330
270 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 20 มี.ค. 2564 588
271 งานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 19 มี.ค. 2564 450
272 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 19 มี.ค. 2564 352
273 โครงการ "Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ คณะเกษตรศาสตร์ มช." 17 มี.ค. 2564 606
274 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 17 มี.ค. 2564 162
275 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เรื่อง Smart Farm 17 มี.ค. 2564 486
276 ประชุม Thailand and the Netherlands Climate Adaptation Conference 2021 ในหัวข้อ “Required Collaboration for Resilient and Inclusive Agri & Food Value Chain” 17 มี.ค. 2564 298
277 หารือเรื่องเกษตรอินทรีย์ pgs ตามโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับ และโปรโมทอาหารปลอดภัยในชุมชน 15 มี.ค. 2564 224
278 ประชุมหารือทิศทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เกษตรอัจฉริยะ (Intelligence Agriculture) 8 มี.ค. 2564 461
279 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารส่วนงาน (Faculty Leadership Program) 6 มี.ค. 2564 485
280 การประชุมลงพื้นที่ AIC สัญจร ในพื้นที่แปลงใหญ่ลำไย ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 5 มี.ค. 2564 665
281 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง 5 มี.ค. 2564 624
282 7 ปี ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย Clean, Green, & Safe Agricultural Farms. 4 มี.ค. 2564 181
283 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 3 มี.ค. 2564 516
284 การศึกษาดูงานด้าน Intelligent Energy Systems for Smart Farming Applications 2 มี.ค. 2564 605
285 รับมอบเงินสมทบกองทุน "เกษตรพัฒน์" 2 มี.ค. 2564 287
286 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย การนำเสนอโครงการ Career Tracks จากโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัย 1 มี.ค. 2564 365
287 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 54 ปี 25 ก.พ. 2564 1054
288 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 25 ก.พ. 2564 503
289 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสมัครงาน การสื่อสารประสานงานและทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่ 24 ก.พ. 2564 1044
290 โครงการวิจัย เรื่อง เกษตร 4.0 และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเกษตร 4.0 22 ก.พ. 2564 193
291 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 19 ก.พ. 2564 768
292 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สายสนับสนุน) 18 ก.พ. 2564 724
293 หารือและสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนระบบ 5G ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 18 ก.พ. 2564 407
294 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จ.เชียงใหม่ 18 ก.พ. 2564 494
295 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 17 ก.พ. 2564 831
296 แนะนำหน่วยงาน กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ 16 ก.พ. 2564 282
297 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG 15 ก.พ. 2564 1228
298 บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง ภายใต้สภาวะ Disruption” 15 ก.พ. 2564 765
299 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร กระบวนวิชา 365291 14 ก.พ. 2564 166
300 อบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” 11 ก.พ. 2564 451
301 แนะนำหน่วยงานของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 10 ก.พ. 2564 541
302 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2564 10 ก.พ. 2564 547
303 การเพิ่มมูลค่าดักแด้ไหมไทยผ่านงานวิจัยการผลิตถั่งเช่าไหมไทย 8 ก.พ. 2564 264
304 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 8 ก.พ. 2564 511
305 โครงการศึกษาดูงาน One Day Trip ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง หน่วยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 ก.พ. 2564 753
306 ขอแสคงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 4 ก.พ. 2564 427
307 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 2 ก.พ. 2564 296
308 รับมอบเงินสมทบกองทุน "เกษตรพัฒน์" 28 ม.ค. 2564 654
309 การสร้างความเข้าใจในการสร้างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) เพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อน 28 ม.ค. 2564 574
310 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2564 28 ม.ค. 2564 353
311 เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กับคุณธนิต สุวณิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 26 ม.ค. 2564 381
312 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2564 25 ม.ค. 2564 327
313 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) 25 ม.ค. 2564 748
314  วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 24 ม.ค. 2564 255
315 การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 22 ม.ค. 2564 678
316 สนทนาแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อ "เกษตรกร กับวิถีแห่งอนาคต" ในรายการ "คิดการณ์ใหม่" ช่อง Thai PBS 21 ม.ค. 2564 200
317 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 20 ม.ค. 2564 238
318 การนำเสนอระบบงานตามแนวทาง EdPEx 20 ม.ค. 2564 675
319 โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EdPEX Overview: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx” 13 ม.ค. 2564 796
320 การสัมมนา หัวข้อ “Aggie Overview: มุมมองเชิงระบบ เพื่อมุ่งสูง Smart Agriculture for Better Life” 13 ม.ค. 2564 762
321 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ​ อาจารย์​พฤกษ์​ ยิบมันตะสิริ​ 10 ม.ค. 2564 250
322 คณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า 9 ม.ค. 2564 173
323 เตรียมสถานที่ภายในคณะเพื่อรับมือกับสถานการณ์​โรคระบาดไวรัสโควิด​ 2019 8 ม.ค. 2564 137
324 ขอแสดงความยินดีกับ “ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan ” 7 ม.ค. 2564 710
325 หน่วยงานพันธมิตรเข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 4 ม.ค. 2564 585
326 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ธ.ค. 2563 865
327 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์ 29 ธ.ค. 2563 518
328 หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับ NIHON AGRI (Thailand) 24 ธ.ค. 2563 801
329 งานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 24 ธ.ค. 2563 181
330 ต้อนรับกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 23 ธ.ค. 2563 527
331 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 22 ธ.ค. 2563 578
332 การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 21 ธ.ค. 2563 590
333 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา ประจำปี 2563 18 ธ.ค. 2563 209
334 พิธีเปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร Agro-Industry CMU Eco Packaging (AICEP) 18 ธ.ค. 2563 224
335 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (วาระพิเศษ) 16 ธ.ค. 2563 193
336 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 16 ธ.ค. 2563 471
337 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มสุกร” 16 ธ.ค. 2563 182
338 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครงาน/ฝึกงาน/สหกิจศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด 16 ธ.ค. 2563 148
339 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 15 ธ.ค. 2563 479
340 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 15 ธ.ค. 2563 481
341 ประชุมรับมอบนโยบายและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  11 ธ.ค. 2563 212
342 กิจกรรม มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 10 ธ.ค. 2563 190
343 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรภาคเหนือ 10 ครัั้งที่ 1 9 ธ.ค. 2563 393
344 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563 9 ธ.ค. 2563 561
345 งาน Europe-Chiang Mai Connect เพื่อเสนอผลงานต่อคณะทูตจากสหภาพยุโรป 18 ประเทศ 8 ธ.ค. 2563 200
346 บ. ชิชางคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบกระเช้าปีใหม่ 8 ธ.ค. 2563 634
347 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 7 ธ.ค. 2563 557
348 การประชุมจัดทำแบบฟอร์มการสมัครคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx200 ปีการศึกษา 2562 7 ธ.ค. 2563 135
349 พิธีทักษิณานุปทาน แด่ครูอาจารย์ และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ธ.ค. 2563 153
350 โครงการนำเสนอแนวความคิดการจะดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรมพิเศษ "Aggie Anniversary Achievent'55" 4 ธ.ค. 2563 163
351 สัมมนา เรื่อง John Deere Precision Agricultural Technology 2 ธ.ค. 2563 645
352 โครงการยกระดับศักยภาพ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลกับครูเลดี้เก๋เก๋ 1 ธ.ค. 2563 357
353 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (วาระเร่งด่วน) 1 ธ.ค. 2563 590
354 ร่วมพิธีเปิด Digital Branch สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2563 408
355 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สายสนับสนุน) 26 พ.ย. 2563 652
356 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (สายวิชาการ) 25 พ.ย. 2563 646
357 การประชุมเชิงวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ด้านหม่อนไหมระดับอาเซียน (ASEAN Sericulture Innovation and Utilization Symposium (ASIUS)) 24 พ.ย. 2563 180
358 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 23 พ.ย. 2563 211
359 ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการผลงานวิจัยเด่น ของคณะเกษตรศาสตร์ 23 พ.ย. 2563 372
360 งาน One Organic @ One Nimman 22 พ.ย. 2563 271
361 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 18 พ.ย. 2563 648
362 Strong Academy ค่าย Strong November Camp 2020 จำนวน 95 คน เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 18 พ.ย. 2563 259
363 รับมอบทุนทำงาน จากร้าน Fernpresso จำนวน 64,000 บาท 17 พ.ย. 2563 176
364 ThaiFlux Workshop 2020 16 พ.ย. 2563 361
365 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 16 พ.ย. 2563 571
366 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี 16 พ.ย. 2563 659
367 แนะนำหลักสูตรและการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ TCAS 64 ในกิจกรรม CMU OPEN HOUSE ONLINE 2020 15 พ.ย. 2563 642
368 นิทรรศการ พร้อมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม พื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกร์ เขต 15 12 พ.ย. 2563 465
369 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563 11 พ.ย. 2563 647
370 ประชุมหาหรือเกี่ยวกับศูนย์เทคโนโลโยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ 11 พ.ย. 2563 669
371 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 10 พ.ย. 2563 515
372 คณาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 10 พ.ย. 2563 537
373 บริษัท East West Seed สนับสนุนเงินเพื่อทำวิจัย 9 พ.ย. 2563 283
374 การเยี่ยมชมบูธแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ในงานมหกรรมติว Wisdom V Education Expo 2020 8 พ.ย. 2563 794
375 ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ 6 พ.ย. 2563 755
376 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านคุณแม่เข้าเยือนคณะเกษตรศาสตร์ 5 พ.ย. 2563 413
377 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรงานบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563” 4 พ.ย. 2563 699
378 คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปางเข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 3 พ.ย. 2563 316
379 แสดงความยินดีกับคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 29 ต.ค. 2563 294
380 ร่วมทำบุญเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 28 ต.ค. 2563 328
381 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ 28 ต.ค. 2563 726
382 การนำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290 28 ต.ค. 2563 739
383 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 27 ต.ค. 2563 243
384 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณสมชัย สมัยสุต ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 27 ต.ค. 2563 808
385 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2563 810
386 อบรมการใช้อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 21 ต.ค. 2563 354
387 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2563 21 ต.ค. 2563 315
388 โครงการการจัดการศัตรูกาแฟร่วมกับการเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟคุณภาพ 20 ต.ค. 2563 395
389 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 19 ต.ค. 2563 701
390 ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีพลาสมากับการเกษตรแก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 18 ต.ค. 2563 256
391 พิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 17 ต.ค. 2563 328
392 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยภายใต้โรงเรือนอัตโนมัติ” ที่ลดอุณหภูมิด้วยระบบ Evaporative cooling system 15 ต.ค. 2563 321
393 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563 14 ต.ค. 2563 686
394 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563 282
395 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 8 ต.ค. 2563 1066
396 คณะเกษตรศาสตร์ ขอชี้แจ้ง 7 ต.ค. 2563 288
397 นักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 7 ต.ค. 2563 351
398 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 5 ต.ค. 2563 1072
399 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 3 ต.ค. 2563 378
400 การนำเสนอฝึกงานและพิธีปิดการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190   3 ต.ค. 2563 785
401 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2 ต.ค. 2563 887
402 เสวนา “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.25XX ” 2 ต.ค. 2563 395
403 ประชุมความร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน 2 ต.ค. 2563 772
404 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 1 ต.ค. 2563 766
405 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563 458
406 ต้อนรับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี 25 ก.ย. 2563 473
407 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 25 ก.ย. 2563 302
408 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมหม่อนไหม 24 ก.ย. 2563 1044
409 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน 23 ก.ย. 2563 284
410 วันสื่อสารองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 23 ก.ย. 2563 955
411 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.ย. 2563 287
412 การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 21 ก.ย. 2563 710
413  กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ “Clean food good taste” 18 ก.ย. 2563 390
414 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 14/2563 16 ก.ย. 2563 845
415 การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเทคนิคการทำสื่อนำเสนอผลงาน 9 ก.ย. 2563 935
416 การประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9/2563 9 ก.ย. 2563 715
417 กิจกรรม Seminar&Workshop Ziess Digital Classroom for Future Education 8 ก.ย. 2563 326
418 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 2 “การเขียนโครงร่างการวิจัยสถาบัน” 3 ก.ย. 2563 826
419 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ  3 ก.ย. 2563 956
420 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม “การเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)” 2 ก.ย. 2563 351
421 การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุก (Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 2 ก.ย. 2563 339
422 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม 2 ก.ย. 2563 704
423 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 31 ส.ค. 2563 856
424 พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน 28 ส.ค. 2563 340
425 โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ส่งเสริมเกษตรกรให้ออนไลน์ 27 ส.ค. 2563 325
426 ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2563 26 ส.ค. 2563 326
427 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เตรียมบทความอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการขอตำแหน่งวิชาการ" 25 ส.ค. 2563 988
428 หารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 25 ส.ค. 2563 323
429 การขับเคลื่อน smart farm ด้าน greenhouse technology ตอบโจทย์ BCG Model 25 ส.ค. 2563 368
430 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอกและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 23 ส.ค. 2563 898
431 พิธีมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ส.ค. 2563 270
432 ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิจัยแบบบูรณาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. 21 ส.ค. 2563 743
433 CMU KM-Day ประจำปี 2563 20 ส.ค. 2563 333
434 ประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับบริษัทอายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 20 ส.ค. 2563 746
435 ระชุม​คณะ​กรรม​การบริหาร​ประจำคณะ​เกษตร​ศาสตร์​ ครั้งที่​ 12/2563 19 ส.ค. 2563 247
436 ต้อนรับอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ 15 ส.ค. 2563 370
437 มอบกล้อง Canon EOS 7D แก่หน่วยประชาสัมพันธ์ 11 ส.ค. 2563 342
438 หลักการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 10 ส.ค. 2563 898
439 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 6 ส.ค. 2563 372
440 Big Cleaning  Day ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ร่วมกับภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 5 ส.ค. 2563 365
441 โครงการอบรมเรื่อง หลักการใช้งาน เครื่องจักรกลการเกษตรและการบำรุงรักษา ให้มีประสิทธิภาพ 4 ส.ค. 2563 1029
442 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 ส.ค. 2563 266
443 ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยแบบบูรณาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. 2 ส.ค. 2563 829
444 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นคลัสเตอร์ และนำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล ในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 2 ส.ค. 2563 818
445 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ Assist.Prof.Dr.Hien Van Doan ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี  2562 31 ก.ค. 2563 356
446 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 2563 427
447 การผลิตดอกหอมแดงนอกฤดูและการผลิตหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรค 23 ก.ค. 2563 335
448 ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน 22 ก.ค. 2563 962
449 การฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคความเป็นครูสำหรับนักศึกษา Gen Z และกลุ่มผู้เรียนอื่น (Lifelong Learning) 22 ก.ค. 2563 1007
450 การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563-2565 18 ก.ค. 2563 343
451 พิธีเปิดร้าน Fresh & Mild สาขาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาที่ 5) 17 ก.ค. 2563 361
452 ประชุม​คณะ​กรรม​การบริหาร​ประจำคณะ​เกษตร​ศาสตร์​ ครั้งที่​ 11/2563 15 ก.ค. 2563 313
453 ต้อนรับ คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย 13 ก.ค. 2563 379
454 ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 8 ก.ค. 2563 336
455 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ก.ค. 2563 972
456 วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี  2 ก.ค. 2563 345
457 สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 2563 996
458 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 1 ก.ค. 2563 965
459 พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 30 มิ.ย. 2563 977
460 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 มิ.ย. 2563 399
461 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การยกระดับระบบเกษตรอันขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจ” 25 มิ.ย. 2563 877
462 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน” 24 มิ.ย. 2563 787
463 การประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบสารสนเทศของงานบริหารทั่วไป ประจำปี 2563 23 มิ.ย. 2563 748
464 พิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตธรรม จังหวัดเชียงใหม่ (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) 22 มิ.ย. 2563 666
465 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนำคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) 18 มิ.ย. 2563 1048
466 ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ) 9 มิ.ย. 2563 383
467 เปิดศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตรกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) 1 มิ.ย. 2563 683
468 ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 1 มิ.ย. 2563 513
469 โครงการ “ตู้อาหารปันสุข” เพื่อลดผลกระทบด้านอาหารให้แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน โดยการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม 15 พ.ค. 2563 451
470 พืชผักปลอดสารพิษ จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง วางจำหน่ายที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ค. 2563 1202
471 พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5) 31 มี.ค. 2563 1496
472 พ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ 30 มี.ค. 2563 1100
473 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ระยะ 6 เดือนหลัง) และแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์COVID-19 20 มี.ค. 2563 792
474 ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนอาคารสูง คณะเกษตรศาสตร์ 19 มี.ค. 2563 1116
475 โครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic plan/ Future plan) คณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 6 ปี 17 มี.ค. 2563 1044
476 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์” 16 มี.ค. 2563 1330
477 วิธีการทำแอลกอฮอล์สูตรน้ำ โดย อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 16 มี.ค. 2563 1137
478 ประชุมติดตามความก้าวหน้า DATAHUB 9 มี.ค. 2563 1098
479 ฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2562 7 มี.ค. 2563 374
480 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับทางศูนย์บริการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 มี.ค. 2563 1056
481 นักศึกษาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมศึกษาสำรวจ กาดโก้งโค้ง 6 มี.ค. 2563 490
482 พิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC 5 มี.ค. 2563 413
483 การประชุมมาตรฐานและตัวชี้วัดสมาร์ทฟาร์ม และอาหารปลอดภัย และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยภาคเหนือ 4 มี.ค. 2563 388
484 การสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive” 4 มี.ค. 2563 907
485 ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งและแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 3 มี.ค. 2563 360
486 การฝึกงาน 1 (400190) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สาขาวิชาโรคพืช 1 มี.ค. 2563 260
487 การฝึกงาน 1 (400190) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 29 ก.พ. 2563 309
488 อบรมการเลี้ยงชันโรง อบต.ดอยลาง และอบต.เทพเสด็จ 28 ก.พ. 2563 449
489 มอบเครื่องกรองอากาศป้องกันฝุ่น pm 2.5 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองตอง 27 ก.พ. 2563 338
490 การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ 27 ก.พ. 2563 1071
491 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 39 ปี ประจำปี 2563 26 ก.พ. 2563 331
492 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 26 ก.พ. 2563 317
493 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 26 ก.พ. 2563 354
494 พิธีเปิดการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2563  26 ก.พ. 2563 363
495 โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 26 ก.พ. 2563 297
496 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 53 ปี 25 ก.พ. 2563 477
497 PR CMU ในดวงใจ ประจำปี 2563 25 ก.พ. 2563 335
498 "งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 22 ก.พ. 2563 460
499 นักศึกษาลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา กระบวนวิชาหัวข้อเลือกสรร 352494 การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง 16 ก.พ. 2563 422
500 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมต้น จากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม และหน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ (SAAAP) 14 ก.พ. 2563 961
501 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Quality improvement and shelf-life extension of fermented rice cake” 13 ก.พ. 2563 356
502 ต้อนรับ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม 13 ก.พ. 2563 469
503 บรรยายพิเศษ เรื่อง Use of soil additives to overcome the problems associated with non-pest use and use of LED lighting to induce chill-tolerance in basil" 7 ก.พ. 2563 388
504 การประชุมความร่วมมือการทำ Smart agriculture 7 ก.พ. 2563 691
505 ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น 7 ก.พ. 2563 341
506 ต้อนรับอาจารย์จาก Warsaw University of Life Science ประเทศโปแลนด์ 7 ก.พ. 2563 943
507 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมหม่อนไหม  6 ก.พ. 2563 365
508 กิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563 6 ก.พ. 2563 1090
509 ฝึกอบรมในหัวข้อ "การขยายพันธุ์พืช (การเพาะชำต้นกล้า)" 5 ก.พ. 2563 428
510 โครงลีลาศเพื่อสุขภาพกาย-ใจ 5 ก.พ. 2563 858
511 ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศไต้หวัน 5 ก.พ. 2563 1002
512 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยี่ยมชมโรงเรือนต้นแบบแมลงอุตสาหกรรม 3 ก.พ. 2563 993
513 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ก.พ. 2563 1429
514 งานเปิดโครงการ Lifelong Education 28 ม.ค. 2563 390
515 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 26 ม.ค. 2563 687
516 พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 24 ม.ค. 2563 550
517 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ฯลฯ 24 ม.ค. 2563 468
518 ลงนามเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จากมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) 23 ม.ค. 2563 494
519 วันครบรอบ 55 ปี สถานีวิทยุ มก เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2563 342
520 NIU International Training Program 2020 22 ม.ค. 2563 975
521 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2563 21 ม.ค. 2563 300
522 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตร กีฬาสากลและการประกวด เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 17 ม.ค. 2563 1448
523 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Chinese Culture University, Taiwan 16 ม.ค. 2563 973
524 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 15 ม.ค. 2563 345
525 โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย แคมเปญ Hello Volunteer อัศจรรย์พลังอาสา 15 ม.ค. 2563 309
526 ฝึกอบรมหัวข้อ"Highland Arabica Coffee Production" ให้กับคณะนักศึกษาจาก National Ilan University(NIU) 14 ม.ค. 2563 262
527 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2563 13 ม.ค. 2563 460
528 สวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 13 ม.ค. 2563 439
529 ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Pintung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน 13 ม.ค. 2563 991
530 พิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 10 ม.ค. 2563 1293
531 วันทรงดนตรี ประจำปี 2563 10 ม.ค. 2563 273
532 วันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 8 ม.ค. 2563 986
533 ผู้แทนจากบริษัท Advanced Info Service Plc. (AIS) นำกระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ 6 ม.ค. 2563 283
534 นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด พร้อมผู้แทน นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 6 ม.ค. 2563 256
535 ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 3 ม.ค. 2563 920
536 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 30 ธ.ค. 2562 495
537 งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 25 ธ.ค. 2562 1007
538 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 25 ธ.ค. 2562 1762
539 ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน 23 ธ.ค. 2562 925
540 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง ๒๕๖๒ เฉลิมฉลองครบ ๕๐ ปี 22 ธ.ค. 2562 806
541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเครือข่าย Young Smart Farmer 17 จังหวัดภาคเหนือ 21 ธ.ค. 2562 1054
542 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "เกษตรแดนคาวบอย" 21 ธ.ค. 2562 1181
543 รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 21 ธ.ค. 2562 1716
544 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา ประจำปี 2562 18 ธ.ค. 2562 406
545 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 18 ธ.ค. 2562 1123
546 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 12 17 ธ.ค. 2562 363
547 ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ใหม่ ไม่ต้องปลูกในที่เย็น 17 ธ.ค. 2562 2271
548 การนำเสนอโครงร่างโครงการ Learning through Creative Projects ปีการศึกษา 2562 16 ธ.ค. 2562 1044
549 งานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562 13 ธ.ค. 2562 437
550 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 7/2562 11 ธ.ค. 2562 1194
551 ต้อนรับคณะจาก Scientific & Technological and International Cooperation Department ประเทศเวียดนาม 4 ธ.ค. 2562 986
552 ต้อนรับคณะดูงานจาก Meiji University เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 2 ธ.ค. 2562 297
553 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 29 พ.ย. 2562 1431
554 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองประธานบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 พ.ย. 2562 1439
555 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team” 29 พ.ย. 2562 1636
556 งานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 2562 422
557 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 29 พ.ย. 2562 406
558 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก ที่่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 25 พ.ย. 2562 1586
559 คณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาจาก NDSU สหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย. 2562 1153
560 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 21 พ.ย. 2562 1413
561 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 11 20 พ.ย. 2562 405
562 "กาแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 19 พ.ย. 2562 378
563 นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 19 พ.ย. 2562 504
564 เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ประจำปี 2562 16 พ.ย. 2562 369
565 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Sakura Program in Science ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 15 พ.ย. 2562 1105
566 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการอนุรักษ์ต้นยางบนถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน 14 พ.ย. 2562 356
567 พิธีเปิด AIS Playground @CMU LEARNING SPACE พร้อมโชว์เทคโนโลยี 5G ครั้งแรกในภาคเหนือ 13 พ.ย. 2562 432
568 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประเทศมาเลเซีย 12 พ.ย. 2562 440
569 พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Promoting Livelihood and Food Security Through Diversify Farming Practices Using System and Participatory Approaches. 11 พ.ย. 2562 461
570 AGGIE CMU RUN 2019 9 พ.ย. 2562 435
571 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 2) 8 พ.ย. 2562 1284
572 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 (วันที่ 1) 7 พ.ย. 2562 1322
573 พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation” 7 พ.ย. 2562 493
574 พิธีเปิดและเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านกาดพืชผัก มช CMU Fresh & Green Market Open House 31 ต.ค. 2562 456
575 คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับฟังนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน 30 ต.ค. 2562 1088
576 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 28 ต.ค. 2562 288
577 โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลน 27 ต.ค. 2562 375
578 พิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 26 ต.ค. 2562 919
579 พิธีพุทธาภิเษก พิธีถวายพระพุทธรูปฯ และศาลาประดิษฐานพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ไว้ในบวรพุทธศาสนา 24 ต.ค. 2562 550
580 พิธีทำบุญครบรอบ 37 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 ต.ค. 2562 405
581 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 สาขารับใช้สังคม 24 ต.ค. 2562 2052
582 สัมภาษณ์สด รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ 22 ต.ค. 2562 477
583 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. 21 ต.ค. 2562 1257
584 ต้อนรับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 21 ต.ค. 2562 1072
585 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 18 ต.ค. 2562 412
586 พิธีทำบุญอาคารสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน 17 ต.ค. 2562 431
587 คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นร่วมโชว์แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ 17 ต.ค. 2562 486
588 พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ SBRI, CATAS สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 ต.ค. 2562 1071
589 โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 16 ต.ค. 2562 448
590 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) 16 ต.ค. 2562 1215
591 นักศึกษาทุน JASSO คณะเกษตรศาสตร์ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามางาตะ (Yamagata University) ประเทศญี่ปุ่น 15 ต.ค. 2562 1144
592 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2562 398
593 โครงการ "Learning through Creative Projects" (วันที่ 1) 12 ต.ค. 2562 1056
594 ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 ต.ค. 2562 322
595 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 11 ต.ค. 2562 354
596 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2562 9 ต.ค. 2562 1208
597 ประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 2 ต.ค. 2562 923
598 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 30 ก.ย. 2562 1274
599 รับเหรียญรางวัล "อิสริยาภรณ์ขั้นอัศวิน ด้านการเกษตร" จากรัฐบาลฝรั่งเศส  30 ก.ย. 2562 1513
600 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 25 ก.ย. 2562 1157
601 อาจารย์และนักศึกษาจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 24 ก.ย. 2562 1176
602 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 24 ก.ย. 2562 361
603 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ภาคเหนือตอนบน 1 สู่ smart farmer” 24 ก.ย. 2562 1453
604 ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางการทหาร กองทัพบก (สวพ.ทบ.) 24 ก.ย. 2562 368
605 นักวิจัย มช.วิจัยปรับปรุงพันธุ์ ปทุมมาและกระเจียวพันธุ์ใหม่ “ดอกไม้ไทย Go inter” 21 ก.ย. 2562 1889
606 พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบรอบ 32 ปี 20 ก.ย. 2562 465
607 คณะเกษตรศาสตร์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหัศจรรย์ลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีเมืองลำพูน 20-24 กันยายน 2562” 20 ก.ย. 2562 1029
608 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 18 ก.ย. 2562 1320
609 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 18 ก.ย. 2562 278
610 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น 17 ก.ย. 2562 1026
611 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562 14 ก.ย. 2562 432
612 โครงการอบรมการใช้ระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 12 ก.ย. 2562 1315
613 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะจาก Nakamura Shobokagaku Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น 12 ก.ย. 2562 1046
614 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 11 ก.ย. 2562 1340
615 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 7 ก.ย. 2562 1240
616 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 7 ก.ย. 2562 1134
617 ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับแมลงอุตสาหกรรม แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ 6 ก.ย. 2562 450
618 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ คณะเกษตรศาสตร์ 5 ก.ย. 2562 1403
619 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade 3 ก.ย. 2562 359
620 นักศึกษาทุน CMU Presidential Scholarship เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2 ก.ย. 2562 1370
621 พิธีเปิดงาน NSP Innovation Fair 2019 31 ส.ค. 2562 382
622 กิจกรรมงาน วัน CMU Open House 2562 30 ส.ค. 2562 657
623 ประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2562 317
624 ประชุมหารือ งานวิจัยด้านยางพารา 29 ส.ค. 2562 1020
625 ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 28 ส.ค. 2562 295
626 ต้อนรับอาจารย์จาก Warsaw University of Life Science ประเทศโปแลนด์ 28 ส.ค. 2562 427
627 กิจกรรม Big Cleaning Day ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 28 ส.ค. 2562 466
628 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 28 ส.ค. 2562 1553
629 ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะการสื่อสารมวลชน 27 ส.ค. 2562 227
630 พิธีทำบญสืบชะตาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ครบรอบ 55 ปี ประจำปี 2562 26 ส.ค. 2562 401
631 เจรจาความร่วมมือกับ Department of Animal Science, National Chung Hsing University, Taiwan 26 ส.ค. 2562 591
632 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง” 24 ส.ค. 2562 488
633 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 21 ส.ค. 2562 393
634 พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและพิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 18 ส.ค. 2562 550
635 ร่วมต้อนรับคณะจาก Chinese Academy of Tropical Agriculture Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 ส.ค. 2562 488
636 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด มอบทุนการศึกษา 16 ส.ค. 2562 1268
637 ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Jyh-Cherng Ju จาก Graduate Institute of Biomedical Sciences, China Medical University, Taiwan 16 ส.ค. 2562 297
638 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมสนับสนุนจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 จำนวนเงิน 500,000 บาท 16 ส.ค. 2562 263
639 พิธีไหว้ครูและพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2562 15 ส.ค. 2562 1264
640 ปฐมนิเทศฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร กระบวนวิชา 400290 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 14 ส.ค. 2562 1508
641 บรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Greenhouse : The Future of Technology 14 ส.ค. 2562 1274
642 ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 47 ปี 14 ส.ค. 2562 432
643 รับรางวัล "ต้นแบบการเรียนรู้ดีเด่น (Best Practice Award) 14 ส.ค. 2562 408
644 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 12 ส.ค. 2562 525
645 ปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 10 ส.ค. 2562 1414
646 งานปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 ส.ค. 2562 490
647 ต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 9 ส.ค. 2562 1170
648 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 7 ส.ค. 2562 410
649 โครงการ Learning through Creative Project 7 ส.ค. 2562 1071
650 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2 ส.ค. 2562 1236
651 กิจกรรม Big Cleaning Day 2019 2 ส.ค. 2562 1420
652 พิธีทำบุญวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ ครบรอบ 25 ปี 2 ส.ค. 2562 332
653 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 1 ส.ค. 2562 593
654 กิจกรรมเสวนา เรื่อง “มุมมองทิศทางอนาคตหอมแดงและกระเทียมไทย” 1 ส.ค. 2562 388
655 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 สาขารับใช้สังคม 31 ก.ค. 2562 1625
656 ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร” 31 ก.ค. 2562 1242
657 โครงการ Pre college และเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 30 ก.ค. 2562 1206
658 Yamagata University ประเทศญี่ปุ่นสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาโครงการ Sakura Program in Science 30 ก.ค. 2562 402
659 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 ก.ค. 2562 400
660 พิธีทำบุญตักบาตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนาม​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2562 223
661 Northern Business Matching 27 ก.ค. 2562 402
662 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน 26 ก.ค. 2562 1494
663 Workhop on the overview and benefit of plant variety protection. 26 ก.ค. 2562 399
664 วันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 25 ก.ค. 2562 1086
665 รับโล่รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2562 24 ก.ค. 2562 1346
666 พิธีรับมอบธงจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ก.ค. 2562 619
667 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ 24 ก.ค. 2562 464
668 นักศึกษาจาก National Chung Hsing University ไต้หวันเยี่ยมชมดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มช. 23 ก.ค. 2562 1201
669 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้า PR เกษตร มช.สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 23 ก.ค. 2562 366
670 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง” 23 ก.ค. 2562 613
671 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้งานระบบ CMU e-Document(Version2) 22 ก.ค. 2562 1332
672 มช. Mou สภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุน “โครงการทายาทเกษตรกร” 19 ก.ค. 2562 450
673 CMU-HZAU Summer Exchange Program 2019 19 ก.ค. 2562 1068
674 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 18 ก.ค. 2562 553
675 “Redefining Diversity and Dynamism of Natural Resources Management in Asia” 13 ก.ค. 2562 377
676 คณะเกษตรศาสตร์ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้แทนจากประเทศสเปน 12 ก.ค. 2562 1360
677 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ง9 10 ก.ค. 2562 470
678 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ 9 ก.ค. 2562 575
679 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Animal Science, National Chung Hsing University (NCHU) ไต้หวัน 9 ก.ค. 2562 1134
680 การประชุม Quick win 3 ภายใต้โครงการวิจัย การผลิตและการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อประโยนช์ทางการแพทย์ 8 ก.ค. 2562 509
681 การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสหภาพเมียนมาร์ 5 ก.ค. 2562 1036
682 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ร่วมกับ GECS จัดงานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชีย 4 ก.ค. 2562 446
683 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี 2 ก.ค. 2562 337
684 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 1 ก.ค. 2562 1258
685 พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 2562 1280
686 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 27 มิ.ย. 2562 1231
687 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 27 มิ.ย. 2562 1138
688 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน" 26 มิ.ย. 2562 369
689 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media 26 มิ.ย. 2562 1487
690 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม” 25 มิ.ย. 2562 470
691 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 21 มิ.ย. 2562 1279
692 ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานใหม่บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ 21 มิ.ย. 2562 415
693 การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้” 20 มิ.ย. 2562 1186
694 ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 20 มิ.ย. 2562 371
695 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 19 มิ.ย. 2562 663
696 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การทดลองปลูกแคนนาบิส (Cannabis) และสกัดสาร Cannabinoids 19 มิ.ย. 2562 438
697 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) 18 มิ.ย. 2562 412
698 งานประชุมเผยแพร่วิชาการ International Symposium of Sustainability and Human Health: Research Beyond Boundaries 15 มิ.ย. 2562 426
699 กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง” 15 มิ.ย. 2562 540
700 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 14 มิ.ย. 2562 1680
701 การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน รุ่นที่ 2 14 มิ.ย. 2562 323
702 คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ( NASCoT 2019) 14 มิ.ย. 2562 1465
703 ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “ผึ้งชันโรง” 14 มิ.ย. 2562 572
704 การพัฒนาและติดตั้งเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 13 มิ.ย. 2562 693
705 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น 12 มิ.ย. 2562 1233
706 นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้พื้นฐานด้านกาแฟ และการชงกาแฟ (Barista) ภายใต้โครงการอบรมบาริสตารุ่นใหม่ Young Aggie Barista คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มิ.ย. 2562 433
707 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ยากอย่างที่คิด" 10 มิ.ย. 2562 1353
708 บุคลากรคณะเกษตรฯศึกษาดูงาน 6 มิ.ย. 2562 1229
709 บุคลากรคณะเกษตรฯศึกษาดูงาน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโครงการพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน 5 มิ.ย. 2562 1341
710 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 3 มิ.ย. 2562 909
711 โครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17 2 มิ.ย. 2562 500
712 การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 30 พ.ค. 2562 975
713 ต้อนรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 28 พ.ค. 2562 588
714 การหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน 27 พ.ค. 2562 969
715 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท สร้างเเท้งค์เก็บน้ำและโรงเรือนเก็บวัตถุดิบ ให้กับชุมชนบ้านปางมะโอ 26 พ.ค. 2562 509
716 ต้อนรับนักวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563 24 พ.ค. 2562 1074
717 งานวิจัยการศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม 21 พ.ค. 2562 465
718 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 21 พ.ค. 2562 1366
719 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) 19 พ.ค. 2562 1367
720 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 18 พ.ค. 2562 1307
721 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 17 พ.ค. 2562 1424
722 การเข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 16 พ.ค. 2562 1455
723 พิธีเปิดงานการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 2562 1364
724 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ง9 15 พ.ค. 2562 358
725 โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562 1272
726 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 พ.ค. 2562 1210
727 นักศึกษาคู่มิตร (Buddy) ในหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น 13 พ.ค. 2562 1432
728 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 11 พ.ค. 2562 1254
729 ร่วมต้อนรับ นายประศาสน์ มงคลศิริ ผู้จัดการสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ 8 พ.ค. 2562 892
730 ร่วมประชุมเพื่อจัดสรรพื้นที่จัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 กับ คณะทำงานธกส. 8 พ.ค. 2562 414
731 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์" 8 พ.ค. 2562 1133
732 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน” 2 พ.ค. 2562 1153
733 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management) สำหรับผู้บริหาร” 1 พ.ค. 2562 1085
734 รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมบุคลากรร่วมสระเกล้าดำหัวท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และท่าน รศ.บุญญวาส ลำเพาพงศ์ 30 เม.ย. 2562 422
735 ร่วมพิธีสมโภชศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 เม.ย. 2562 355
736 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 29 เม.ย. 2562 1512
737 ต้อนรับ Dr.Thet Mar จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางด้าน Lab Tissue Cluture ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มช 29 เม.ย. 2562 434
738 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชาวฟาร์มเกษตร มช. ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” 29 เม.ย. 2562 1097
739 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 26 เม.ย. 2562 504
740 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มช. ประจำปี 2562 26 เม.ย. 2562 424
741 ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณ์สุขศาสตร์ มช. ครบรอบ 2 ปี 25 เม.ย. 2562 967
742 สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นำอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 ชุด มามอบให้คณะฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 25 เม.ย. 2562 274
743 พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU” 24 เม.ย. 2562 387
744 แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 24 เม.ย. 2562 650
745 สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีบริหาร 2562-2564 มีการพบปะเพื่อแนะนำสมาชิก 20 เม.ย. 2562 556
746 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 13 เม.ย. 2562 605
747 ประมวลภาพกิจกกรรมการเสวนาเรื่องการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ และการแสดงซอพื้นเมือง 4 เม.ย. 2562 494
748 ประมวลภาพบรรยากาศในงานกาดวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 4 เม.ย. 2562 614
749 ประมวลภาพกิจกกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง 3 เม.ย. 2562 484
750 พิธีเปิด กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 3 เม.ย. 2562 529
751 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี 29 มี.ค. 2562 328
752 การหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมด้านกาแฟให้กับนักศึกษาของ National Ilan University ประเทศไต้หวัน 28 มี.ค. 2562 1038
753 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ 27 มี.ค. 2562 1226
754 การสัมมนาและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 27 มี.ค. 2562 1619
755 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย Strong Summer Camp 2019 จากสถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 27 มี.ค. 2562 2646
756 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 25 มี.ค. 2562 376
757 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 22 มี.ค. 2562 1111
758 เยาวชน"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562" เยี่ยมชม บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 20 มี.ค. 2562 419
759 การเยี่ยมชมสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 20 มี.ค. 2562 1467
760 มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี หนังสือพิมพ์คนล้านนา "ก้าวสู่ปีที่ 2 หนังสือพิมพ์คนล้านนา" 19 มี.ค. 2562 303
761 ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากสหราชอาณาจักรเข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 1161
762 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 16 มี.ค. 2562 1485
763 บริษัทแปซิฟิค​ ซีด เมล็ดพันธ์ฯ​ มอบทุนการศึกษาให้กับทางสาขาสเสริมและเผยแพร่การเกษตร 15 มี.ค. 2562 327
764 ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562" (Aggie Summer Camp 2019) ตอน : Smart farmer kids 11 มี.ค. 2562 459
765 ต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น 7 มี.ค. 2562 1099
766 งานนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 6 มี.ค. 2562 392
767 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Sakura Program in Science ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 5 มี.ค. 2562 1512
768 คณะเกษตรศาสตร์จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15 (15th Intensive Course Program) 1 มี.ค. 2562 1224
769 งานโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1 1 มี.ค. 2562 386
770 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Science and Technologies, University of Sannio-Italy 28 ก.พ. 2562 1154
771 ประมวลภาพวันที่ 2 " ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0 " ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562 27 ก.พ. 2562 477
772 พิธีรับมอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53 26 ก.พ. 2562 876
773 "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) ปีงบประมาณ 2562 26 ก.พ. 2562 457
774 คณะเกษตรศาสตร์ทำบุญครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 25 ก.พ. 2562 482
775 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ก.พ. 2562 1231
776 การสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่) 21 ก.พ. 2562 1608
777 อบรมหลักสูตร "การชงเครื่องดื่ม กาแฟ ขั้นพื้นฐาน" 20 ก.พ. 2562 864
778 Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 18 ก.พ. 2562 1379
779 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ "บ้านเตื่อมฝัน (บ้านเติมฝัน)" 16 ก.พ. 2562 2281
780 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 1400
781 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ก.พ. 2562 1310
782 ร่วมทำบุญอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ก.พ. 2562 389
783 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 3 ก.พ. 2562 1206
784 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ก.พ. 2562 1341
785 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30 ม.ค. 2562 1589
786 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2562 28 ม.ค. 2562 331
787 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 ม.ค. 2562 1126
788 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ม.ค. 2562 1233
789 วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 24 ม.ค. 2562 393
790 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 22 ม.ค. 2562 937
791 พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี 22 ม.ค. 2562 522
792 การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ครั้งที่ 53 20 ม.ค. 2562 493
793 ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Shandong University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน 18 ม.ค. 2562 1231
794 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 16 ม.ค. 2562 470
795 ประชุมพิจารณาการร่วมทุนวิจัยกับภาคเอกชน 14 ม.ค. 2562 304
796 หารือความร่วมมือด้านการใช้ Drone สำรวจแปลงปลูกกาแฟ 11 ม.ค. 2562 1204
797 งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” 10 ม.ค. 2562 465
798 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2562 10 ม.ค. 2562 516
799 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 9 ม.ค. 2562 1481
800 การศึกษาดูงาน One Day Trip: ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและการเกษตรบนพื้นที่สูง 9 ม.ค. 2562 1221
801 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 7 ม.ค. 2562 2167
802 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ 7 ม.ค. 2562 1145
803 ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 4 ม.ค. 2562 558
804 นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด พร้อมผู้แทน นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 4 ม.ค. 2562 767
805 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดี 2562 3 ม.ค. 2562 545
806 นายนพพร วงศ์ตันกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร 2 ม.ค. 2562 501
807 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 29 ธ.ค. 2561 497
808 กีฬาสัมพันธ์เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 27 ธ.ค. 2561 498
809 งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2561 27 ธ.ค. 2561 537
810 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ธ.ค. 2561 2498
811 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 26 ธ.ค. 2561 1233
812 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายบัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด 26 ธ.ค. 2561 1523
813 กีฬาบุคลากร ประจำปี 2561 (sport day) 22 ธ.ค. 2561 612
814 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เกษตรเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นำพาประเทศไทยยั่งยืน" 22 ธ.ค. 2561 1528
815 ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก ICHM, HAAS สาธารณรัฐประชาชนจีน 20 ธ.ค. 2561 1172
816 Training on the Trainer 19-20 December 2018 20 ธ.ค. 2561 261
817 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 19 ธ.ค. 2561 449
818 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา ประจำปี 2561 18 ธ.ค. 2561 377
819 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก CAAB, Can Tho University สังคมนิยมเวียดนาม 17 ธ.ค. 2561 1024
820 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน Application ที่มีความจำเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ (QR Code / One Drive / Google Drive / Google Forms) 14 ธ.ค. 2561 1242
821 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ธ.ค. 2561 444
822 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2561 12 ธ.ค. 2561 1207
823 งานนิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 ธ.ค. 2561 568
824 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการผลิตผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย์ 10 ธ.ค. 2561 308
825 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร 8 ธ.ค. 2561 941
826 คณาจารย์จาก University Gadjah Mada, Indonesia เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ 7 ธ.ค. 2561 437
827 งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 8 ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 The 8th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and KU-UT Joint Graduate Conference on Agriculture, Food, Engineering and Environment 7 ธ.ค. 2561 551
828 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมต้อนรับอธิการบดีและคณาจารย์จาก National Ilan University (NIU) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 6 ธ.ค. 2561 353
829 คณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 6 ธ.ค. 2561 1963
830 ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Ilan University ประเทศไต้หวัน 6 ธ.ค. 2561 1073
831 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพนะชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 5 ธ.ค. 2561 349
832 ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี 2561 4 ธ.ค. 2561 492
833 คณะแลกเปลี่ยนสายอาชีพจากประเทศเมียนมาศึกษาดูงาน 4 ธ.ค. 2561 515
834 คณะดูงานจาก German Cooperation Agency-Sustainable Agriculture Development and Food Quality Initiative ประเทศเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 4 ธ.ค. 2561 296
835 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 30 พ.ย. 2561 1173
836 ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 พ.ย. 2561 674
837 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 28 พ.ย. 2561 1262
838 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมในการผลิตสตรอว์เบอร์รีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Innovative Technology for Environmental friendly Strawberry Production) 26 พ.ย. 2561 249
839 งาน "The ''CITY" Navigator: Chiang Mai Coffe Hunt เดอะนาวิเกเตอร์ ภาคพิเศษตะลุยเชียงใหม่เมืองกาแฟ" 25 พ.ย. 2561 387
840 เกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี 2561 24 พ.ย. 2561 490
841 กิจกรรม The 3 rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) 23 พ.ย. 2561 282
842 งานประชุม Cluster meeting  “ ERASMUS+Capacity Building in Higher Education” 21 พ.ย. 2561 476
843 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 19 พ.ย. 2561 498
844 ประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2561 19 พ.ย. 2561 458
845 โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและการเรียนรู้การทำงานในสังคมเกษตรพลวัต 17 พ.ย. 2561 1310
846 ร่วมพิธีเปิดงานแอ่วเฮือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา 14 พ.ย. 2561 460
847 โครงการสัมมนาครูแนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 62" 14 พ.ย. 2561 1583
848 รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น หัวข้อ "COMMUNITY ASSETS FOR DRIVING ALTERNATIVE AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION SYSTEMS IN  NA NOI DISTRICT, NAN PROVINCE"  14 พ.ย. 2561 708
849 งานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2561 12 พ.ย. 2561 577
850 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนิทรรศการวันวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561 12 พ.ย. 2561 1015
851 AGGIE CMU RUN ครั้งที่ 2 10 พ.ย. 2561 517
852 งานเกษตรคืนรัง ประจำปี 2561 10 พ.ย. 2561 595
853 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 23 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 9 พ.ย. 2561 1424
854 การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ISTI, CATAS สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 พ.ย. 2561 1183
855  “LANNA 4.0 Northern Innovation Re-Profile: ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 7 พ.ย. 2561 269
856 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศออสเตรเลีย 6 พ.ย. 2561 1100
857 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 5 พ.ย. 2561 397
858 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบออกเลขส่งหนังสือออนไลน์ 2 พ.ย. 2561 1025
859 สัมภาษณ์สด รายการมองเมืองเหนือ 31 ต.ค. 2561 707
860 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการผลิตและพัฒนากาแฟจากประเทศเนปาล 31 ต.ค. 2561 1068
861 พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในการประกวดโครงงานค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 30 ต.ค. 2561 1654
862 ผู้ช่วยคณบดีเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก North Dakota State University 29 ต.ค. 2561 1111
863 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรสาสตร์ มช. กับ บริษัท สยามโนวาส จำกัด 29 ต.ค. 2561 1334
864 คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย 29 ต.ค. 2561 1025
865 โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง "จุดเปลี่ยนไม้ผลไทย สู่ยุคไม้ผลคุณภาพตลาดโลก" 27 ต.ค. 2561 334
866 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 27 ต.ค. 2561 310
867 ร่วมทำบุญเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์ 26 ต.ค. 2561 331
868 ผู้ช่วยคณบดีให้การต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น 24 ต.ค. 2561 1063
869 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ATC, CATAS สาธารณรัฐประชาชนจีน 22 ต.ค. 2561 1128
870 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลหูเป่ย (Hubei Provincial) สาธารณรัฐประชาชนจีน 22 ต.ค. 2561 988
871 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2561 500
872 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบปีที่ 51 11 ต.ค. 2561 408
873 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย 11 ต.ค. 2561 439
874 ประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2561 10 ต.ค. 2561 1092
875 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี ภายในโรงเรือนระบบปิด โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 8 ต.ค. 2561 785
876 นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่พัฒนาข้าวก่ำล้านนา “ก่ำหอม มช.” นุ่มหอม ต้านอนุมูลอิสระ 4 ต.ค. 2561 2751
877 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2561 26 ก.ย. 2561 654
878 ร่วมเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ก.ย. 2561 461
879 Seminar (research group): Inbound Tourism between Thailand and Japan 24 ก.ย. 2561 1283
880 ประชุมโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 24 ก.ย. 2561 576
881 คณะเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา บัวบาน ที่ได้รับรางวัล “ The best oral presentation award ” 22 ก.ย. 2561 1019
882 พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบรอบ 31 ปี 21 ก.ย. 2561 561
883 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนชมรมพื้นบ้านล้านนา 21 ก.ย. 2561 1179
884 งานมหกรรมสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ “SRIPHAT HEALTH EXPO 2018” 21 ก.ย. 2561 521
885 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" 20 ก.ย. 2561 1236
886 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 17 ก.ย. 2561 594
887 อาจารย์จาก Yamagata University เยี่ยมชมดูงาน 17 ก.ย. 2561 1364
888 พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2561 435
889 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้ารับฟังบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในงาน CPF Gateway 2018 13 ก.ย. 2561 1677
890 โครงการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” 13 ก.ย. 2561 596
891 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2561 8 ก.ย. 2561 847
892 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 2561 1606
893 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 5 ก.ย. 2561 1239
894 โครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์ของขมิ้นชันเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนและโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธ์ุชิง ข่า ไพร 5 ก.ย. 2561 609
895 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 1 ก.ย. 2561 1234
896 แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 62 ประจำปีการศึกษา 2562 31 ส.ค. 2561 1661
897 กิจกรรมการจัดอบรม “ชันโรงจิ๋วแต่แจ๋ว” 31 ส.ค. 2561 471
898 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2561 2182
899 ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 29 ส.ค. 2561 556
900 ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 28 ส.ค. 2561 327
901 Kindai Short Study Visit 2018 27 ส.ค. 2561 1063
902 Value Chain Management Module 2018 26 ส.ค. 2561 333
903 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 26 ส.ค. 2561 1547
904 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 25 ส.ค. 2561 1341
905 การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (NASCoT 2018) 24 ส.ค. 2561 754
906 พิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 23 ส.ค. 2561 346
907 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Hein Van Doan อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 22 ส.ค. 2561 1641
908 งานพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน 22 ส.ค. 2561 372
909 บริษัท เบทาโกร จำกัด บรรยายพิเศษและสมัครฝึกงานสหกิจศึกษา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ส.ค. 2561 1833
910 กิจกรรม Big Cleaning Day 2018 22 ส.ค. 2561 648
911 ผศ.ดร Hien Van Doan ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มนักโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง 22 ส.ค. 2561 2522
912 นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ 21 ส.ค. 2561 1658
913 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 20 ส.ค. 2561 1632
914 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 17 ส.ค. 2561 935
915 พิธีไหว้ครูและพิธีวันพร ประจำปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2561 1599
916 ปฐมนิเทศโครงการฝึกงาน 2 เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561 1412
917 ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 46 ปี 15 ส.ค. 2561 433
918 การตรวจเยี่ยมหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 14 ส.ค. 2561 1213
919 โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าววันแม่) 12 ส.ค. 2561 1181
920 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ 12 ส.ค. 2561 432
921 การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ส.ค. 2561 1829
922 งานปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 10 ส.ค. 2561 445
923 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 10 ส.ค. 2561 2444
924 สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ถ่ายทำรายการ "ติวเข้มเติมเต็มความรู้" 9 ส.ค. 2561 1355
925 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม Summer Exchange Program 2018 ณ HZAU สาธารณรัฐประชาชนจีน 9 ส.ค. 2561 1009
926 การจัดทำรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 8 ส.ค. 2561 1212
927 โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 3 ส.ค. 2561 1441
928 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 3 ส.ค. 2561 1197
929 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561 1715
930 ผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 2 ส.ค. 2561 1080
931 ต้อนรับนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ส.ค. 2561 1288
932 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 31 ก.ค. 2561 1248
933 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ​ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ 28 ก.ค. 2561 470
934 การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ก.ค. 2561 2006
935 พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2018 Summer Exchange Program นักศึกษาจาก Huazhong Agricultural University ประเทศจีน 26 ก.ค. 2561 1191
936 ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 61 26 ก.ค. 2561 1075
937 โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 26 ก.ค. 2561 1112
938 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 23 ก.ค. 2561 1986
939 ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 23 ก.ค. 2561 344
940 กิจกรรมพิธีเปิดศูนย์นวััตกรรมอารยะล้านนา 20 ก.ค. 2561 567
941 กิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ค. 2561 349
942 ประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 18 ก.ค. 2561 1281
943 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2561 1416
944 โครงการสัมมนาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ก.ค. 2561 461
945 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม CMU-HZAU Summer Exchange Program 2018 16 ก.ค. 2561 1408
946 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน กำจัดสัตว์ แมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน 13 ก.ค. 2561 1365
947 ต้อนรับนักศึกษาจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 13 ก.ค. 2561 1023
948 โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา 13 ก.ค. 2561 1513
949 พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 12 ก.ค. 2561 417
950 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 12 ก.ค. 2561 1332
951 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Faculty of Agriculture and Business, Universitas Kristen Satya Wacana ประเทศอินโดนีเซีย 12 ก.ค. 2561 1112
952 สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 12 ก.ค. 2561 934
953 พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 11 ก.ค. 2561 1111
954 ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนางานวิชาการ ประจำปี 2561 11 ก.ค. 2561 499
955 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 11 ก.ค. 2561 1249
956 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561 10 ก.ค. 2561 1245
957 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ 9 ก.ค. 2561 1604
958 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร: ประสบการณ์จากการมุ่งสู่มาตรฐานสากล” 9 ก.ค. 2561 1279
959 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 9 ก.ค. 2561 1837
960 พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 6 ก.ค. 2561 542
961 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 6 ก.ค. 2561 1228
962 ต้อนรับผู้แทนจาก Delacon Company 2 ก.ค. 2561 1005
963 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ประชุมครั้งที่ 2) 29 มิ.ย. 2561 516
964 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาฯ ภายใต้โครงการบ่มเพาะฯ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 5) 27 มิ.ย. 2561 1696
965 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนโครงการ ERASMUS+ Program จาก Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์ 26 มิ.ย. 2561 1451
966 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวดาราพร วงศ์คำ บุคลากรสังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 21 มิ.ย. 2561 502
967 สำนักข่าว TNN24 และ ทีวีสีช่อง 3 ได้มาถ่ายทำ การแปรรูปน้ำนมโคคุณภาพสูงเป็นผลิตภัณฑ์ milkbomb ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 21 มิ.ย. 2561 491
968 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 20 มิ.ย. 2561 1332
969 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารจาก Gangneung-Wonju National University สาธารณัฐเกาหลี 18 มิ.ย. 2561 1238
970 มช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการด้านการวิจับและการส่งเสริมการเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร 18 มิ.ย. 2561 597
971 โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสำนักงานส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/ศูนย์ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ “Smart Team” 16 มิ.ย. 2561 1900
972 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนฯ ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป. ลาว 15 มิ.ย. 2561 710
973 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2561 13 มิ.ย. 2561 1251
974 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่บรรจุไม่เกิน 5 ปี 13 มิ.ย. 2561 1241
975 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 12 มิ.ย. 2561 1197
976 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย. 2561 2268
977 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสาขาธนาคารกรุงไทย สาขา มช. 8 มิ.ย. 2561 482
978 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 29 ปี 8 มิ.ย. 2561 449
979  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 7 มิ.ย. 2561 709
980 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "แผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันนโยบาย Smart Agriculture ให้บรรลุผล" 5 มิ.ย. 2561 517
981 การสัมมนา เรื่อง แผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันนโยบาย Smart Agriculture ให้บรรลุผล 4 มิ.ย. 2561 380
982 ต้อนรับอาคันตุกะจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 4 มิ.ย. 2561 1111
983 พิธีปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 4 มิ.ย. 2561 1293
984 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE 2 มิ.ย. 2561 1638
985 การประชุมโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยและอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 1 มิ.ย. 2561 490
986 การประชุมหารือเตรียมงาน MOU การพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร 31 พ.ค. 2561 395
987 บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา สกอ. ครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ 31 พ.ค. 2561 991
988 หน่วยสารสนเทศ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 30 พ.ค. 2561 1715
989 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2561 2267
990 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 28 พ.ค. 2561 345
991 นักศึกษาระดับปริญญาโท และคณาจารย์ ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ 28 พ.ค. 2561 741
992 การนำเสนอผลการฝึกงาน1 กระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560 27 พ.ค. 2561 1040
993 นักศึกษาคู่มิตร (Buddy) ภายใต้หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 นำเสนอข้อมูลของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยคินได ประเทศญี่ปุ่น 25 พ.ค. 2561 1121
994 พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ 25 พ.ค. 2561 1370
995 คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดพิธีเปิดและส่งมอบโรงเรือนสุกรพันธุ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 24 พ.ค. 2561 528
996 การประชุมจัดทำ SWOT ระดับคณะฯ และการทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 24 พ.ค. 2561 1618
997 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 4) 23 พ.ค. 2561 1559
998 ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 22 พ.ค. 2561 495
999 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2561 21 พ.ค. 2561 394
1000 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด 20 พ.ค. 2561 1329
1001 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)  18 พ.ค. 2561 1869
1002 การฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 18 พ.ค. 2561 1355
1003 การศึกษาดูงานระยะสั้นของนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) หลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยคินได ประเทศญี่ปุ่น 17 พ.ค. 2561 1129
1004 วันที่ 2 ของการฝึกงาน (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช) 17 พ.ค. 2561 1446
1005 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านชีวอนามัย โดยสาขาพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 16 พ.ค. 2561 516
1006 การปฐมนิเทศโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 16 พ.ค. 2561 1562
1007 โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 14 พ.ค. 2561 1401
1008 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับ สวทช. และภาคเอกชน  ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการด้าน Food Innovation ในภาคเหนือ 10 พ.ค. 2561 756
1009 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 9 พ.ค. 2561 1358
1010 ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 2 9 พ.ค. 2561 1263
1011 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี: กลุ่มงานภาคสนาม” 7 พ.ค. 2561 1356
1012 นายณธชัย  แจ๋วเจริญกุล คว้าเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 "เพชบุระเกมส์" 6 พ.ค. 2561 843
1013 ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารดน้ำดำหัว รศ.บุญญวาส ลำเพาพงศ์ รศ.ดร.บุญเสริม และ รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล 3 พ.ค. 2561 715
1014 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้ารดน้ำดำหัว ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ และรศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช 2 พ.ค. 2561 573
1015 ประมวลภาพบรรยากาศ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 รุ่นที่ 1 1 พ.ค. 2561 1522
1016 เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดาของนายวราพงษ์ บุญมา บุคลากรประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 1 พ.ค. 2561 568
1017 เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของบิดาของคุณอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการ สปข. เขต3 1 พ.ค. 2561 936
1018 เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับทางศูนย์บริการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 1 พ.ค. 2561 525
1019 เจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen” ครั้งที่ 4 1 พ.ค. 2561 1294
1020 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้ารดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 30 เม.ย. 2561 462
1021 พิธีเปิด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2018 30 เม.ย. 2561 1637
1022 พิธีดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และคณาจารย์อาวุโสคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 27 เม.ย. 2561 814
1023 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มช. ประจำปี 2561 27 เม.ย. 2561 820
1024 ประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ครั้งที่ 2 26 เม.ย. 2561 1202
1025 โครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 25 เม.ย. 2561 1425
1026 การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 25 เม.ย. 2561 1832
1027 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณ์สุขศาสตร์ มช. ครบรอบ 1 ปี 25 เม.ย. 2561 404
1028 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 25 เม.ย. 2561 464
1029 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)" 24 เม.ย. 2561 1496
1030 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 23 เม.ย. 2561 1847
1031 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 23 เม.ย. 2561 1624
1032 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดสินค้ากระเทียมไทย หอมแดงไทย และหอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค ภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 20 เม.ย. 2561 719
1033 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 20 เม.ย. 2561 1395
1034 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2561 18 เม.ย. 2561 1744
1035 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 18 เม.ย. 2561 460
1036 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธพิงคนคราภิมงคล งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 13 เม.ย. 2561 651
1037 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Smart Aggie Camp 2018 10 เม.ย. 2561 1430
1038 ประมวลภาพบรรยากาศในงานกาดวัฒนธรรมปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 4 เม.ย. 2561 670
1039 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 4 เม.ย. 2561 1443
1040 พิธีเปิด กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 3 เม.ย. 2561 853
1041 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 มี.ค. 2561 2314
1042 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. ครบรอบ 54 ปี 30 มี.ค. 2561 464
1043 การสัมมนาปัญหาพิเศษและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 28 มี.ค. 2561 1224
1044 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการหลักสูตรการพยาบาลชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 28 มี.ค. 2561 1226
1045 พิธีเปิด “ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center)” 28 มี.ค. 2561 723
1046 อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในงานคนใต้สร้างสุขครั้งที่ 3 28 มี.ค. 2561 465
1047 การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการสู่การเป็น Smart Agriculture 27 มี.ค. 2561 1585
1048 พิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 26 มี.ค. 2561 560
1049 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัสดุ เรื่อง เสนอการใช้แบบฟอร์มการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง) 23 มี.ค. 2561 1915
1050 นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประประธานแถลงปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตล้านนาคุณภาพ 22 มี.ค. 2561 427
1051 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมในการจัดโครงการประเพณีสงกรานต์และงานพิธีดำหัวปีใหม่ 21 มี.ค. 2561 654
1052 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 3) 14 มี.ค. 2561 1624
1053 นักศึกษาเยี่ยมชมภาควิชา/สาขาวิชา โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 14 มี.ค. 2561 1408
1054 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 14 มี.ค. 2561 1416
1055 โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0 12 มี.ค. 2561 1814
1056 การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 12 มี.ค. 2561 1693
1057 พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปี 2561 12 มี.ค. 2561 700
1058 โครงการพัฒนาบุคลากร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" เรื่อง การใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) 12 มี.ค. 2561 1973
1059 โครงการ Lanna Thai Coffee Hub คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมกับสมาคมอราบิก้าไทยภาคเหนือ ร่วมจัดแสดงผลงานและออกบูธในงาน Thailand Coffee Fest 2018 10 มี.ค. 2561 1904
1060 โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 10 มี.ค. 2561 1661
1061 โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเขียนรายงานการประชุม 9 มี.ค. 2561 1345
1062 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบกรอกตัวชี้วัดออนไลน์ (KPI Online) 7 มี.ค. 2561 1501
1063 สัมภาษณ์การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไม้ดอก โดยศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 มี.ค. 2561 628
1064 ผู้บริหารคณะพร้อมด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชา ได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด 7 มี.ค. 2561 1273
1065 การสัมมนาบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การพัฒนางานและศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” 4 มี.ค. 2561 1371
1066 นักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 เข้าปรับปรุงพื้นที่โครงการ Thai Sakura Planting Project ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ไร่หลัง 3 มี.ค. 2561 1172
1067 พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 2 มี.ค. 2561 1132
1068 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ 28 ก.พ. 2561 770
1069 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 28 ก.พ. 2561 1373
1070 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2561 28 ก.พ. 2561 1505
1071 คณะเกษตรศาสตร์ทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 27 ก.พ. 2561 910
1072 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง จัดงานวันพืชผักปลอดสารพิษ-ครบรอบตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” ปีที่ 14 26 ก.พ. 2561 894
1073 บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 26 ก.พ. 2561 1299
1074 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) 26 ก.พ. 2561 2293
1075 โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนว "เส้นทางการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ TCAS 61-62" 21 ก.พ. 2561 1685
1076 สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office แก่นักศึกษา 21 ก.พ. 2561 1073
1077 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 21 ก.พ. 2561 1004
1078 การบรรยายแนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 20 ก.พ. 2561 1482
1079 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20 ก.พ. 2561 666
1080 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 20 ก.พ. 2561 1822
1081 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินด้านการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว และการจัดการโรคและแมลงศัตรูไม้ดอก 19 ก.พ. 2561 759
1082 กิจกรรมเกษตร-พยาบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 19 ก.พ. 2561 1820
1083 ต้อนรับอาคันตุกะจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 19 ก.พ. 2561 1045
1084 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) 14 ก.พ. 2561 1757
1085 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 12 ก.พ. 2561 713
1086 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 8 ก.พ. 2561 1617
1087 คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ร่วมถ่ายทำไวรอลวิดีโอโปรโมทโครงการกาแฟ 6 ก.พ. 2561 2102
1088 โครงการอบรมเทคนิคสมัครและสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา 2560 5 ก.พ. 2561 2365
1089 ต้อนรับคณะจาก Malaysian Society of Plant Physiology (MSPP) ประเทศมาเลเซีย 2 ก.พ. 2561 1731
1090 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ก.พ. 2561 2178
1091 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 31 ม.ค. 2561 1860
1092 ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการกลาง และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น” 31 ม.ค. 2561 1191
1093 คณะเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวางแผนใช้พื้นที่ภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 31 ม.ค. 2561 1454
1094 อาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ เข้ารับรางวัลจากการจากนำเสนองานในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 31 ม.ค. 2561 445
1095 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบครบ 37 ปี 30 ม.ค. 2561 605
1096 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยโอบิอิโรและหน่วยงานจากประเทศญี่ปุ่น 30 ม.ค. 2561 1382
1097 การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560 30 ม.ค. 2561 1283
1098 พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Identification of Downy Mildews (Oomycetes) in South-East Asia 29 ม.ค. 2561 587
1099 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 29 ม.ค. 2561 2100
1100 ต้อนรับอาจารย์จาก Vietnam National University of Agriculture 29 ม.ค. 2561 1324
1101 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 “ช้างทองคำ” และ “โล่ประกาศเกียรติคุณ” ประจำปี 2560 24 ม.ค. 2561 2318
1102 คณะเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 22 ม.ค. 2561 2422
1103 พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 20 ม.ค. 2561 1814
1104 ต้อนรับคณาจารย์จาก Crandfield University 19 ม.ค. 2561 1332
1105 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 17 ม.ค. 2561 2483
1106 ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตร 16 ม.ค. 2561 2532
1107 งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง" 15 ม.ค. 2561 1816
1108 นายวีระศักดิ์ วิชาเป็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 3006
1109 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2559-2560 15 ม.ค. 2561 1483
1110 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 855
1111 งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ม.ค. 2561 1409
1112 การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2561 12 ม.ค. 2561 1481
1113 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 10 ม.ค. 2561 1637
1114 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560 10 ม.ค. 2561 1666
1115 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานของคณะเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2561 1863
1116 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร "เดินเพื่อสุขภาพ" 9 ม.ค. 2561 1807
1117 ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขา มช. และเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2561 1579
1118 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขา มช. พร้อมเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2561 1781
1119 ผู้ช่วยกรรมผู้จัดการใหญ่ ภาคเหนือตอนบน บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่ นำผลิตภัณฑ์เบทาโกรเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2561 1672
1120 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) นำผลิตภัณฑ์ซีพี เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีและผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ 8 ม.ค. 2561 1793
1121 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นำกระเช้าเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 3 ม.ค. 2561 723
1122 คณะเกษตรฯ มช. แถลงผลการดำเนินงาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา ขานรับนโยบายความปลอดภัยทางด้านอาหารของ จ.เชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2560 1618
1123 ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 2560 1424
1124 กีฬาสัมพันธ์ เกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 2560 1218
1125 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 27 ธ.ค. 2560 3039
1126 ประชุมสามัญประจำปี 2560 26 ธ.ค. 2560 1438
1127 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 25 ธ.ค. 2560 1339
1128 งานกาแฟโครงการหลวง: กาแฟของพ่อหลวง จัดเสวนาประสบการณ์และมุมมองของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านกาแฟ 22 ธ.ค. 2560 1381
1129 โครงการฝึกอบรม "หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตำรา และการเผยแพร่ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 22 ธ.ค. 2560 1030
1130 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2560 21 ธ.ค. 2560 1104
1131 ค่ายอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ 21 ธ.ค. 2560 1884
1132 งานสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร "50 ปี เส้นทางสู่อุตสาหกรรมเกษตร มช." 21 ธ.ค. 2560 785
1133 คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คว้า 8 รางวัล ในการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 21 ธ.ค. 2560 3280
1134 ประชุมเสวนาโครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู 21 ธ.ค. 2560 535
1135 งานกาแฟโครงการหลวง: กาแฟของพ่อหลวง แข่งขันสุดยอดฝีมือนักชงกาแฟ Barista 21 ธ.ค. 2560 720
1136 คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเปิดบูธกิจกรรม เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 21 ธ.ค. 2560 1828
1137 พิธีเปิดงานกาแฟโครงการหลวง : กาแฟของพ่อหลวง 20 ธ.ค. 2560 1169
1138 คณะเกษตรศาสตร์เปิดบูธกิจกรรม CAREER SHOPPING DAY, 2017 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 20 ธ.ค. 2560 1627
1139 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 19 ธ.ค. 2560 452
1140 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยฯ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ธ.ค. 2560 303
1141 โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) 14 ธ.ค. 2560 1801
1142 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2560 8 ธ.ค. 2560 1714
1143 พิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference on Sustainable Agriculture) (ICSA) 7 ธ.ค. 2560 1886
1144 คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ "Kaizen ครั้งที่ 3" 1 ธ.ค. 2560 2437
1145 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ 30 พ.ย. 2560 2196
1146 ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Bangladesh Agricultural University 30 พ.ย. 2560 1513
1147 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Office 365 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560 2191
1148 โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2560 27 พ.ย. 2560 1516
1149 ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. 24 พ.ย. 2560 3164
1150 ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 24 พ.ย. 2560 1438
1151 นำเสนอผลการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 22 พ.ย. 2560 1494
1152 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560 22 พ.ย. 2560 1320
1153 ต้อนรับคณะวิจัยด้านแมลงศัตรูชุมชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 22 พ.ย. 2560 1576
1154 ผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิด ''หมู่บ้านล้านนา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา'' และ ''ลานสรวงข่วงศิลป์'' 22 พ.ย. 2560 535
1155 สัมมนาพิเศษ เรื่อง Soil Quality: The new vision of an old concept 20 พ.ย. 2560 554
1156 งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร ประจำปี 2560 20 พ.ย. 2560 1565
1157 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 17 พ.ย. 2560 1483
1158 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 พ.ย. 2560 1287
1159 พิธีลงนามความร่วมมือทางการวิจัย Cooperative Research Agreement Study on Medicinal Value of Silkworm and Mulberry Resources 15 พ.ย. 2560 1477
1160 การประกวดสุนัขสวยงาม 12 พ.ย. 2560 611
1161 หน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (AGTrace) ร่วมยกระดับเกษตรกรไทย ผลผลิตอาหารปลอดภัยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 11 พ.ย. 2560 636
1162 เสวนาชี้ช่องอนาคตธุรกิจเกษตรยุค 4.0 11 พ.ย. 2560 600
1163 เสวนาคนกล้าคืนถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 11 พ.ย. 2560 600
1164 AGGIE CMU RUN 2017 Minimarathon & Fun Run เก็บสมบัติ 11 พ.ย. 2560 792
1165 การแข่งขันลาบพื้นเมือง 10 พ.ย. 2560 423
1166 การเสวนาเรื่อง อาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา 10 พ.ย. 2560 401
1167 การแข่งขันการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) 10 พ.ย. 2560 2251
1168 บรรยากาศการจัดงานของซุ้มต่างๆ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 9 พ.ย. 2560 1240
1169 อาหารปลอดภัย และพิธีเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร 9 พ.ย. 2560 465
1170 การประกวดส้มตำลีลา 9 พ.ย. 2560 466
1171 การประกวดตู้พรรณไม้น้ำ กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 9 พ.ย. 2560 784
1172 การแสดงรำวงย้อนยุค ของฝ่ายนันทนาการและบันเทิง ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 9 พ.ย. 2560 600
1173 งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 9 พ.ย. 2560 1452
1174 พิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 8 พ.ย. 2560 742
1175 พิธีเปิดเวทีการแสดงกาดวัฒนธรรมเกษตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 8 พ.ย. 2560 1067
1176 ประกวดไม้ดอกไม้ประดับ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 8 พ.ย. 2560 756
1177 การประกวดข้าว 8 พ.ย. 2560 511
1178 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ออกอากาศในรายการ มองเมืองเหนือ 1 พ.ย. 2560 1067
1179 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ง8 1 พ.ย. 2560 1246
1180 ความคืบหน้า...นับถอยหลังสู่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่8 1 พ.ย. 2560 1487
1181 ผู้บริหารร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ครบรอบ 58 ปี 30 ต.ค. 2560 589
1182 ต้อนรับอาคันตุกะจากโปแลนด์ 30 ต.ค. 2560 1377
1183 โครงการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) 30 ต.ค. 2560 1443
1184 บรรยายพิเศษจากอาจารย์ประเทศอิหร่าน 29 ต.ค. 2560 1292
1185 โครงการพัฒนาบุคลากร (โครงการวิจัย) เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 27 ต.ค. 2560 1693
1186 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 25 ต.ค. 2560 1844
1187 ธกส.มอบเงินสนับสนุนงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่8 25 ต.ค. 2560 884
1188 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 21 ต.ค. 2560 1167
1189 คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานแถลงข่าว งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 19 ต.ค. 2560 1214
1190 นางสาวอนุสรา พิศน้อย นักศึกษาป.โท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพิชสาสตร์และปฐพีศาสตร์ รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 19 ต.ค. 2560 810
1191 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 18 ต.ค. 2560 1513
1192 เสวนาเกษตรกร ตอน หยั่งราก 17 ต.ค. 2560 899
1193 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 2033
1194 ร้าน CMU STEAK & COFFEE รับรางวัลของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 16 ต.ค. 2560 1359
1195 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี 13 ต.ค. 2560 575
1196 ประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2560 11 ต.ค. 2560 1596
1197 ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11 ต.ค. 2560 1415
1198 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน 11 ต.ค. 2560 630
1199 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 1999 ต้น 11 ต.ค. 2560 830
1200 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  เรื่องแนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 10 ต.ค. 2560 2010
1201 พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล 8 ต.ค. 2560 1247
1202 คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 2 6 ต.ค. 2560 1553
1203 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรให้แก่คณะจาก Independence Christian Ministry (ICM) สหภาพเมียนมาร์ 4 ต.ค. 2560 1086
1204 ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารของ HZAU สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.ย. 2560 726
1205 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 ก.ย. 2560 1848
1206 ให้การต้อนรับอธิการบดีจาก Huazhong Agricultural University (HZAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 ก.ย. 2560 659
1207 คณะเกษตรศาสตร์ มช.จัดฝึกอบรมนานาชาติ เรื่อง Diversified Farming Practices Using Participatory Approach For Food Security and Safety 25 ก.ย. 2560 1098
1208 คณะเกษตรศาสตร์ มช.จัดการแข่งขัน CMU Barista Skill Contest ภายไต้โครงการ Lanna Thai Coffee Hub 23 ก.ย. 2560 830
1209 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 22 ก.ย. 2560 735
1210 ประชุมการนำเข้าข้อมูลประชาสัมพันธ์ ลงระบบข่าวบนเว็บไซต์ของคณะเกษตรศาสตร์ 22 ก.ย. 2560 1621
1211 ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 22 ก.ย. 2560 1414
1212 คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 21 ก.ย. 2560 439
1213 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 21 ก.ย. 2560 1212
1214 รองคณบดี ร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในวันโอโซนโลก 15 ก.ย. 2560 680
1215 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูท Lanna Thai Coffee Hub ในงาน Unseen Lanna 15 ก.ย. 2560 523
1216 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560 13 ก.ย. 2560 1218
1217 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 8 13 ก.ย. 2560 587
1218 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสังเกตการณ์โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร 12 ก.ย. 2560 1244
1219 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี) 12 ก.ย. 2560 1601
1220 บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 11 ก.ย. 2560 1705
1221 ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560 9 ก.ย. 2560 1258
1222 ร่วมงานโครงการพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 8 ก.ย. 2560 1309
1223 สัมมนาบุคลากร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 7 ก.ย. 2560 1090
1224 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ก.ย. 2560 1354
1225 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2) 4 ก.ย. 2560 2479
1226 ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 1235
1227 อาจารย์คณะเกษตร รับรางวัล "นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 3042
1228 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 ก.ค. 2560 1227
1229 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 13 ก.ค. 2560 1125
1230 คณาจารย์ นักศึกษา ป. โท - เอก สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คว้า 6 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย 21 มิ.ย. 2560 2180
1231 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36 19 มิ.ย. 2560 957
1232 แนะนำบุคลากรใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 1001
1233 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 16 พ.ค. 2560 1210
1234 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 3 เม.ย. 2560 960
1235 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 3 มี.ค. 2560 1401
1236 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 891
1237 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 943
1238 ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2559 17 ก.พ. 2560 943
1239 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การตกแต่งภูมิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 51 10 ก.พ. 2560 844
1240 คณาจารย์และทีมวิจัยคณะเกษตร มช. คว้า 2 รางวัล “ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ” ณ สมาพันธรัฐสวิส 10 พ.ค. 2559 2321
1241 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินยืมทดรองจ่าย ประจำปี 2559 16 ก.พ. 2559 1439