กิจกรรมทั้งหมด


ปี:
ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 10
2 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. Linh Vu Nguyen ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 7
3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 4 เม.ย. 2567 27
4 ให้การต้อนรับ Dr. Judith D. Intong คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Central Mindanao University ประเทศฟิลิปปินส์ 4 เม.ย. 2567 20
5 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี​ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 เม.ย. 2567 33
6 หารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 เม.ย. 2567 24
7 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์กร” 3 เม.ย. 2567 28
8 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น 1 เม.ย. 2567 66
9 ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 1 เม.ย. 2567 12
10 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี) 29 มี.ค. 2567 13
11 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 2/2567 27 มี.ค. 2567 74
12 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Yunnan Agricultural University และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 2567 24
13 ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26 มี.ค. 2567 72
14 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yutaka Matsuno และ Dr. Masaomi Kimura จาก Faculty of Agriculture, Kindai University, Japan 26 มี.ค. 2567 24
15 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 26 มี.ค. 2567 14
16 TRUE-CPF จับมือคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายผลโครงการเกษตรประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ภายในปี 2030 22 มี.ค. 2567 53
17 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีลงนามระหว่าง Korea National University of Agriculture and Fisheries, Republic of Korea และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2567 50
18 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" สาขา “องค์กรภาคราชการต้นแบบ” 19 มี.ค. 2567 44
19 การประชุมพบปะระหว่างกรรมการสรรหาคณบดี และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์  18 มี.ค. 2567 76
20 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 13 มี.ค. 2567 32
21 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 12 มี.ค. 2567 104
22 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” 11 มี.ค. 2567 47
23 “โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ” ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก 8 มี.ค. 2567 45
24 ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2567 6 มี.ค. 2567 81
25 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และสร้างฝายชะลอน้ำ” 6 มี.ค. 2567 32
26 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ) พิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 6 มี.ค. 2567 70
27 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Taiwan National Yuanlin Agricultural and Industrial Vocational High School ไต้หวัน 5 มี.ค. 2567 41
28 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 4 มี.ค. 2567 96
29 ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Hong Kong University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 มี.ค. 2567 31
30 โครงการอบรม เรื่อง ความสำคัญของแบรนด์ในธุรกิจเกษตรและองค์กร 28 ก.พ. 2567 25
31 การจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) 27 ก.พ. 2567 35
32 การจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) 27 ก.พ. 2567 46
33 พิธีเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือ “โรงเรียนโรงสีแห่งแรก” ของประเทศไทย 26 ก.พ. 2567 67
34 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 24 ก.พ. 2567 37
35 เข้าหารือความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 23 ก.พ. 2567 74
36 รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2566 22 ก.พ. 2567 151
37 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2567 70
38 โครงการอบรมการใช้งานระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (CMU IDP system) สำหรับผู้บริหารและบุคลากรสายปฏิบัติการ 16 ก.พ. 2567 62
39 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศอินโดนีเซีย 16 ก.พ. 2567 47
40 โครงการฝึกอบรมเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการ” 15 ก.พ. 2567 58
41 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศศรีลังกา 9 ก.พ. 2567 54
42 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 6 ก.พ. 2567 84
43 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Northwest A&F university, China 2 ก.พ. 2567 80
44 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 1/2567 2 ก.พ. 2567 172
45 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาคันตุกะจาก University of Wisconsin-River Falls (UWRF), United State 1 ก.พ. 2567 82
46 ต้อนรับกรรมการบริษัทอังเคิล คอฟฟี่ จำกัด 1 ก.พ. 2567 277
47 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 31 ม.ค. 2567 90
48 คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก College of Agriculture and Life Sciences (CALS), Gyeongsang National University (GNU), Korea  30 ม.ค. 2567 86
49 กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นด้านกาแฟ Winter Coffee Course Program ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และ National Ilan University, Taiwan 30 ม.ค. 2567 109
50 บรรยากาศการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 26 ม.ค. 2567 93
51 ต้อนรับคณะคณาจารย์จาก Nanjing Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 25 ม.ค. 2567 83
52 รับมอบ สคส.พระราชทาน 2567 25 ม.ค. 2567 55
53 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายโล่เกียรติยศนักศึกษาเก่าดีเด่น แด่เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง 24 ม.ค. 2567 71
54 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ม.ค. 2567 62
55 พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 24 ม.ค. 2567 63
56 ประชุมชี้แจงและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 23 ม.ค. 2567 64
57 รับมอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จากบริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอสจำกัด และบริษัทเอสเอเชียงใหม่จำกัด 23 ม.ค. 2567 60
58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ม.ค. 2567 56
59 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “ One Health Approach: Animal and Human Health, Food Safety, and Environmental Health” 22 ม.ค. 2567 65
60 หารือความร่วมมือการทำงานร่วมกันด้าน Wellness & Gastronomy โดยมุ่งเน้นให้ลดการเผา การเตรียมงานลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 22 ม.ค. 2567 43
61 นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20 ม.ค. 2567 46
62 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือหรือตำรา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ” 19 ม.ค. 2567 74
63 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 19 ม.ค. 2567 55
64 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และประชาสัมพันธ์หารือความร่วมมือ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 18 ม.ค. 2567 64
65 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และประชาสัมพันธ์หารือความร่วมมือ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 18 ม.ค. 2567 56
66 การตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 (Site Visit) 18 ม.ค. 2567 141
67 โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 17 ม.ค. 2567 80
68 สวัสดีปีใหม่ และประชาสัมพันธ์และหารือความร่วมมืองานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 11 17 ม.ค. 2567 67
69 ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร 16 ม.ค. 2567 186
70 กิจกรรมค่ายอาสาให้กับโรงเรียนพญาไพร หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา 12 ม.ค. 2567 88
71 สวัสดีปีใหม่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 12 ม.ค. 2567 56
72 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 12 ม.ค. 2567 60
73 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 12 ม.ค. 2567 52
74 ต้อนรับ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ฝ่ายโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์เชียงใหม่ 12 ม.ค. 2567 60
75 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดงาน "FUTURE THAILAND" และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 11 ม.ค. 2567 178
76 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 55
77 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 9 ม.ค. 2567 53
78 ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่าง Pukyong National University (PKNU) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ม.ค. 2567 70
79 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Gyongsang National University สาธารณรัฐเกาหลี 8 ม.ค. 2567 73
80 คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 8 ม.ค. 2567 66
81 ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัล  5 ม.ค. 2567 132
82 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 5 ม.ค. 2567 140
83 กิจกรรมค่ายโรงเรียนบ้านพญาไพรโดยความร่วมมือระหว่าง Chiang Mai University และ National Taiwan University 5 ม.ค. 2567 104
84 การประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 5 ม.ค. 2567 86
85 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4 ม.ค. 2567 84
86 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย ใยพิมล 3 ม.ค. 2567 100
87 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน 3 ม.ค. 2567 73
88 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 3 ม.ค. 2567 78
89 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 1/2567 3 ม.ค. 2567 90