กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1882 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1882 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 28 9 -- 9 -9 8 -- 1 7 845
โรคพืช 37 24 -- 21 3 24 12 -- 5 7 1273
พืชไร่ 32 23 -- 21 2 23 6 -- 6 -661
พืชสวน 101 26 -- 24 2 26 9 -- 8 1 9136
เศรษฐศาสตร์เกษตร 141 ------------141
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 394 32 -- 25 7 32 12 -- 8 4 12438
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 103 ------------103
วิทยาศาสตร์การประมง 14 ------------14
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 37 ------------37
ปฐพีศาสตร์ 21 ------------21
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 13 22 - 32 3 35 19 5 - 19 5 2459
การจัดการระบบเกษตร--------------
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 37 ------------37
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 9 5 1414
ธุรกิจเกษตร-- 4 - 4 -4------4
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 20 -- 20 -20 5 -- 5 -525
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 13 ------------13
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน- 2 10 - 3 9 12------12
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 165 ------------165
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 484 ------------484
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1607

185

90

1882

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major