กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1349 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1349 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 24 9 -- 8 1 9 4 -- 3 1 437
โรคพืช 35 23 -- 20 3 23 13 -- 7 6 1371
พืชไร่ 53 18 -- 17 1 18 4 -- 4 -475
พืชสวน 144 31 -- 31 -31 8 -- 7 1 8183
เศรษฐศาสตร์เกษตร 228 3 -- 2 1 3------231
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 ------------1
สัตวศาสตร์ 159 20 -- 17 3 20 11 -- 8 3 11190
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 200 ------------200
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 36 ------------36
ปฐพีศาสตร์ 20 ------------20
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 19 27 - 43 3 46 19 4 - 19 4 2369
การจัดการระบบเกษตร--------- 2 2 -22
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 55 ------------55
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร-- 9 - 9 -9------9
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 3 -- 3 -316
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน- 1 -- 1 -1------1
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 1 ------------1
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 138 ------------138
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1094

173

82

1349

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major