กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1583 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1583 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 40 10 -- 9 1 10 4 -- 3 1 454
โรคพืช 72 19 -- 18 1 19 12 -- 8 4 12103
พืชไร่ 81 24 -- 23 1 24 5 -- 5 -5110
พืชสวน 266 31 -- 31 -31 10 -- 10 -10307
เศรษฐศาสตร์เกษตร 261 7 -- 6 1 7------268
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 2 -- 2 -2 1 -- 1 -14
สัตวศาสตร์- 26 -- 22 4 26 13 -- 10 3 1339
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 337 ------------337
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 68 ------------68
ปฐพีศาสตร์ 44 ------------44
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 19 29 - 47 1 48 19 4 - 20 3 2371
การจัดการระบบเกษตร--------- 3 3 -33
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 78 ------------78
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร 26 - 22 - 22 -22------48
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 2 -- 2 -215
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 20 ------------20
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1294

202

87

1583

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major