กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1663 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1663 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 33 10 -- 9 1 10 4 -- 3 1 447
โรคพืช 52 23 -- 20 3 23 13 -- 7 6 1388
พืชไร่ 68 18 -- 17 1 18 4 -- 4 -490
พืชสวน 203 31 -- 31 -31 8 -- 7 1 8242
เศรษฐศาสตร์เกษตร 299 3 -- 2 1 3------302
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 ------------1
สัตวศาสตร์ 160 21 -- 18 3 21 11 -- 8 3 11192
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 279 ------------279
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 51 ------------51
ปฐพีศาสตร์ 31 ------------31
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 19 27 - 43 3 46 19 4 - 19 4 2369
การจัดการระบบเกษตร--------- 2 2 -22
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 72 ------------72
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร-- 9 - 9 -9------9
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 3 -- 3 -316
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 1 ------------1
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 157 ------------157
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1407

174

82

1663

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major