จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ยอดรวมทั้งสิ้น 1882 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1607 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 67 รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58
เศรษฐศาสตร์เกษตร-- 61 61 12 2 5 ---
กีฏวิทยา-- 12 10 4 - 2 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ----------
พืชไร่-- 15 14 2 -- 1 --
พืชสวน-- 36 50 9 4 1 1 --
โรคพืช-- 19 16 2 -----
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร-- 17 10 7 2 - 1 --
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ--- 83 13 6 1 ---
ปฐพีศาสตร์-- 15 4 1 1 ----
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร--- 24 9 2 2 ---
ธุรกิจเกษตร----------
เกษตรศาสตร์ 248 236 --------
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ-- 13 -------
สัตวศาสตร์ 130 128 136 -------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร----------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 93 71 1 -------
วิทยาศาสตร์การประมง- 2 12 -------
รวมทั้งหมด

1607

471

437

337

272

59

17

11

3

0

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 185 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 67 รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60
เศรษฐศาสตร์เกษตร--------
การจัดการระบบเกษตร--------
กีฏวิทยา 1 2 3 - 3 ---
ธุรกิจเกษตร----- 4 --
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------
พืชไร่ 6 5 - 6 4 2 --
พืชสวน 4 2 8 2 5 3 1 1
โรคพืช 8 7 4 1 3 1 --
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 3 5 9 10 5 3 --
สัตวศาสตร์ 7 16 3 3 3 ---
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ--------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ--------
ปฐพีศาสตร์--------
ส่งเสริมการเกษตร--------
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 12 - 3 2 2 1 --
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว--------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน 12 -------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------
รวมทั้งหมด

185

53

37

30

24

25

14

1

1

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 90 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 67 รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
การจัดการระบบเกษตร-----------
กีฏวิทยา 7 --- 1 ------
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-----------
พืชไร่ 1 2 - 1 - 1 1 ----
พืชสวน 1 2 4 2 -------
โรคพืช- 5 2 1 2 1 1 ----
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 1 - 3 6 3 4 - 1 --
สัตวศาสตร์ 1 1 3 3 1 3 -----
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ-----------
ปฐพีศาสตร์-----------
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 6 1 1 - 1 2 1 ---
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 - 1 1 1 ------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-----------
รวมทั้งหมด

90

20

17

11

12

11

9

8

1

1

0

0