จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1404 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1192 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
เศรษฐศาสตร์เกษตร- 62 61 17 3 5 ----
กีฏวิทยา- 12 10 4 1 2 1 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ----------
พืชไร่- 15 14 7 -- 1 ---
พืชสวน- 36 50 21 5 1 1 ---
โรคพืช- 19 16 3 ------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร- 17 10 8 2 - 1 1 1 -
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ-- 83 18 6 1 ----
ปฐพีศาสตร์- 15 4 2 2 -----
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร-- 24 10 2 2 ----
ธุรกิจเกษตร----------
เกษตรศาสตร์ 243 ---------
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ- 13 --------
สัตวศาสตร์ 129 136 --------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร----------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 80 1 --------
วิทยาศาสตร์การประมง 2 12 --------
รวมทั้งหมด

1192

454

338

272

90

21

11

4

1

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 139 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59
เศรษฐศาสตร์เกษตร--------
การจัดการระบบเกษตร--------
กีฏวิทยา 2 3 - 3 ----
ธุรกิจเกษตร---- 4 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------
พืชไร่ 5 1 6 4 3 ---
พืชสวน 2 8 2 5 4 1 1 -
โรคพืช 7 4 1 3 1 ---
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 5 9 10 5 4 ---
สัตวศาสตร์ 16 3 3 3 3 ---
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ--------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ--------
ปฐพีศาสตร์--------
ส่งเสริมการเกษตร--------
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 3 2 2 1 ---
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว--------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------
รวมทั้งหมด

139

37

31

24

25

20

1

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 73 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56
การจัดการระบบเกษตร----- 1 -----
กีฏวิทยา--- 1 -------
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-----------
พืชไร่ 2 - 1 - 1 2 -----
พืชสวน 2 4 2 --------
โรคพืช 5 2 1 2 1 1 -----
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1 - 3 7 3 4 - 1 ---
สัตวศาสตร์ 1 3 3 1 3 ------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ-----------
ปฐพีศาสตร์-----------
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6 1 1 - 1 2 1 ----
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 1 1 1 -------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-----------
รวมทั้งหมด

73

17

11

12

12

9

10

1

1

0

0

0