จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ยอดรวมทั้งสิ้น 1583 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1294 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55
เศรษฐศาสตร์เกษตร 72 76 67 35 4 2 - 5 --
กีฏวิทยา 10 5 12 8 2 3 ----
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ------ 1 ---
พืชไร่ 16 31 19 6 5 2 - 2 --
พืชสวน 52 78 77 56 3 -----
โรคพืช 16 18 19 19 ------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 11 20 16 12 5 1 3 ---
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 88 99 88 57 4 1 ----
ปฐพีศาสตร์ 4 12 15 10 2 1 ----
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 27 20 21 7 3 -----
ธุรกิจเกษตร-- 1 18 7 -----
เกษตรศาสตร์ 18 2 --------
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ----------
สัตวศาสตร์----------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร----------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร----------
วิทยาศาสตร์การประมง----------
รวมทั้งหมด

1294

314

361

335

228

35

10

4

7

0

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 202 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
เศรษฐศาสตร์เกษตร 1 1 1 3 1 ---
การจัดการระบบเกษตร--------
กีฏวิทยา- 3 1 3 3 ---
ธุรกิจเกษตร-- 8 8 6 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ---- 1 - 1 -
พืชไร่ 7 7 5 4 1 ---
พืชสวน 4 9 9 7 2 ---
โรคพืช 2 7 7 3 ----
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 11 17 15 2 3 ---
สัตวศาสตร์ 6 7 7 6 ----
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ--------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ--------
ปฐพีศาสตร์--------
ส่งเสริมการเกษตร--------
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 2 3 6 ----
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว--------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------
รวมทั้งหมด

202

33

53

56

42

17

0

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 87 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56 รหัส 55 รหัส 54
การจัดการระบบเกษตร--- 1 --- 1 1 --
กีฏวิทยา 1 2 1 --------
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ----- 1 -----
พืชไร่ 1 - 1 2 --- 1 ---
พืชสวน 2 1 1 - 1 - 4 --- 1
โรคพืช 1 2 2 1 6 ------
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 5 7 3 6 - 2 -----
สัตวศาสตร์ 4 2 5 - 1 1 -----
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ-----------
ปฐพีศาสตร์-----------
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 1 1 3 3 2 2 ----
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 ---------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-----------
รวมทั้งหมด

87

17

16

14

13

11

6

6

2

1

0

1