จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ยอดรวมทั้งสิ้น 1663 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1407 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
เศรษฐศาสตร์เกษตร- 85 64 75 67 6 1 1 --
กีฏวิทยา- 12 10 5 12 2 2 2 --
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-------- 1 -
พืชไร่- 16 16 31 19 - 1 1 --
พืชสวน- 36 50 76 71 4 2 ---
โรคพืช- 19 16 16 19 1 ----
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร- 20 11 19 16 - 2 1 2 -
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ-- 88 98 88 4 1 ---
ปฐพีศาสตร์- 15 4 12 15 -----
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร-- 27 20 21 4 ----
ธุรกิจเกษตร----------
เกษตรศาสตร์- 26 --------
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ- 13 --------
สัตวศาสตร์- 148 --------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร----------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร- 1 --------
วิทยาศาสตร์การประมง- 12 --------
รวมทั้งหมด

1407

0

403

286

352

328

21

9

5

3

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 174 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59
เศรษฐศาสตร์เกษตร-- 1 1 - 1 --
การจัดการระบบเกษตร--------
กีฏวิทยา 2 3 - 3 - 2 --
ธุรกิจเกษตร---- 5 4 --
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------
พืชไร่- 1 7 6 3 1 --
พืชสวน- 8 3 7 6 6 1 -
โรคพืช 5 4 2 6 5 1 --
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 10 11 14 9 2 --
สัตวศาสตร์ 2 5 4 4 4 2 --
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ--------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ--------
ปฐพีศาสตร์--------
ส่งเสริมการเกษตร--------
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 3 2 2 1 5 --
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว--------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------
รวมทั้งหมด

174

9

34

30

43

33

24

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 82 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56
การจัดการระบบเกษตร----- 1 ---- 1
กีฏวิทยา 1 - 1 2 -------
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-----------
พืชไร่-- 1 - 1 2 -----
พืชสวน- 4 2 - 1 --- 1 --
โรคพืช 2 3 1 2 1 1 3 ----
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 1 5 7 3 6 - 1 ---
สัตวศาสตร์- 2 3 1 3 - 1 1 ---
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ-----------
ปฐพีศาสตร์-----------
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว- 2 2 1 1 3 2 1 2 --
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 1 1 1 -------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-----------
รวมทั้งหมด

82

3

13

16

14

10

13

6

3

3

0

1