จำนวนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1699 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาตรี จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 1479 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57
เศรษฐศาสตร์เกษตร- 66 62 74 4 5 ----
กีฏวิทยา-- 10 5 1 2 2 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ----------
พืชไร่-- 14 28 1 - 1 ---
พืชสวน-- 50 68 6 1 1 ---
โรคพืช-- 16 16 ------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร-- 10 19 2 - 1 1 1 -
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ-- 83 97 8 2 ----
ปฐพีศาสตร์-- 4 12 3 -----
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร-- 24 20 4 2 ----
ธุรกิจเกษตร----------
เกษตรศาสตร์ 257 131 --------
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ----------
สัตวศาสตร์ 121 152 --------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร----------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 91 1 --------
รวมทั้งหมด

1479

469

350

273

339

29

12

5

1

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาโท จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 146 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59
เศรษฐศาสตร์เกษตร--------
การจัดการระบบเกษตร--------
กีฏวิทยา 2 3 - 3 ----
ธุรกิจเกษตร---- 4 ---
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------
พืชไร่ 5 1 6 4 3 ---
พืชสวน 2 8 2 6 5 1 1 -
โรคพืช 7 4 1 3 1 ---
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 5 9 11 7 4 ---
สัตวศาสตร์ 16 5 3 3 3 ---
การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ--------
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ--------
ปฐพีศาสตร์--------
ส่งเสริมการเกษตร--------
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 3 2 2 1 ---
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว--------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------
รวมทั้งหมด

146

37

33

25

28

21

1

1

0

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปริญญาเอก จำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาและรหัสนักศึกษาทั้งหมด 74 คน

สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
รหัส 66 รหัส 65 รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 รหัส 59 รหัส 58 รหัส 57 รหัส 56
การจัดการระบบเกษตร----- 1 -----
กีฏวิทยา--- 1 -------
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-----------
พืชไร่ 2 - 1 - 1 2 -----
พืชสวน 2 4 2 --------
โรคพืช 5 2 1 2 1 1 -----
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1 - 3 7 3 4 - 1 ---
สัตวศาสตร์ 1 2 3 1 3 -- 1 ---
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ-----------
ปฐพีศาสตร์-----------
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6 1 1 - 1 3 1 ----
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 1 1 1 -------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-----------
รวมทั้งหมด

74

17

10

12

12

9

11

1

2

0

0

0