กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1454 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1454 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 30 13 -- 12 1 13 4 -- 2 2 447
โรคพืช 56 26 -- 25 1 26 15 -- 8 7 1597
พืชไร่ 71 27 -- 26 1 27 5 -- 4 1 5103
พืชสวน 235 39 -- 39 -39 12 -- 12 -12286
เศรษฐศาสตร์เกษตร 212 7 -- 6 1 7------219
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 5 -- 5 -5 3 -- 3 -39
สัตวศาสตร์- 33 -- 30 3 33 19 -- 14 5 1952
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 264 ------------264
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 68 ------------68
ปฐพีศาสตร์ 40 ------------40
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 30 36 - 64 2 66 19 3 - 19 3 2288
การจัดการระบบเกษตร--- 2 2 -2-- 3 3 -35
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 55 ------------55
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร 35 - 28 - 28 -28------63
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 15 -- 15 -15 5 -- 5 -520
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 24 ------------24
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1091

261

102

1454

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major