กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1676 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ยอดรวมทั้งสิ้น 1676 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 39 13 -- 12 1 13 3 -- 2 1 355
โรคพืช 74 23 -- 22 1 23 15 -- 8 7 15112
พืชไร่ 90 23 -- 23 -23 6 -- 6 -6119
พืชสวน 296 35 -- 35 -35 10 -- 10 -10341
เศรษฐศาสตร์เกษตร 243 7 -- 6 1 7------250
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 5 -- 5 -5 3 -- 3 -311
สัตวศาสตร์- 28 -- 26 2 28 14 -- 12 2 1442
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 324 ------------324
วิทยาศาสตร์การประมง--------------
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 85 ------------85
ปฐพีศาสตร์ 50 ------------50
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 24 31 - 53 2 55 16 2 - 15 3 1873
การจัดการระบบเกษตร--- 2 2 -2-- 5 5 -57
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 62 ------------62
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 13 -- 13 -1313
ธุรกิจเกษตร 57 - 25 - 25 -25------82
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 4 -- 4 -417
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 33 ------------33
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1356

229

91

1676

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major