กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ยอดรวมทั้งสิ้น 1844 คน

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ยอดรวมทั้งสิ้น 1844 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 42 14 -- 13 1 14 3 -- 1 2 359
โรคพืช 83 25 -- 24 1 25 20 -- 12 8 20128
พืชไร่ 94 21 -- 21 -21 7 -- 7 -7122
พืชสวน 306 46 -- 46 -46 11 -- 11 -11363
เศรษฐศาสตร์เกษตร 276 11 -- 8 3 11------287
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 4 10 -- 10 -10 5 -- 5 -519
สัตวศาสตร์- 39 -- 33 6 39 19 -- 15 4 1958
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 330 ------------330
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 91 ------------91
ปฐพีศาสตร์ 51 ------------51
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 27 42 - 67 2 69 18 3 - 18 3 2190
การจัดการระบบเกษตร--- 4 2 2 4-- 5 5 -59
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 62 ------------62
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 14 -- 14 -1414
ธุรกิจเกษตร 60 - 39 - 39 -39------99
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 13 -- 13 -13 3 -- 3 -316
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร--------------
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 46 ------------46
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1445

291

108

1844

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major