กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1763 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2566
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1763 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 25 8 -- 8 -8 1 -- 1 -134
โรคพืช 33 18 -- 17 1 18 13 -- 6 7 1364
พืชไร่ 51 21 -- 20 1 21 6 -- 6 -678
พืชสวน 136 26 -- 25 1 26 11 -- 8 3 11173
เศรษฐศาสตร์เกษตร 213 1 -- 1 -1------214
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 277 31 -- 25 6 31 11 -- 7 4 11319
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 192 ------------192
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 35 ------------35
ปฐพีศาสตร์ 19 ------------19
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 15 25 - 35 5 40 18 5 - 17 6 2363
การจัดการระบบเกษตร--------- 1 1 -11
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 53 ------------53
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 13 -- 9 4 1313
ธุรกิจเกษตร 2 - 4 - 4 -4------6
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 10 -- 10 -10 3 -- 3 -313
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 92 ------------92
เกษตรศาสตร์ 394 ------------394
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1522

159

82

1763

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major