กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1717 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15 เม.ย. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1717 คน
สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
กีฏวิทยา 20 8 -- 8 -8 4 -- 1 3 432
โรคพืช 32 20 -- 18 2 20 12 -- 5 7 1264
พืชไร่ 44 23 -- 22 1 23 6 -- 6 -673
พืชสวน 126 26 -- 25 1 26 8 -- 7 1 8160
เศรษฐศาสตร์เกษตร 210 ------------210
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
สัตวศาสตร์ 273 30 -- 25 5 30 10 -- 6 4 10313
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 190 ------------190
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 34 ------------34
ปฐพีศาสตร์ 19 ------------19
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท- 15 21 - 33 3 36 18 2 - 16 4 2056
การจัดการระบบเกษตร--------- 1 1 -11
ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 50 ------------50
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว------- 13 -- 9 4 1313
ธุรกิจเกษตร 1 - 4 - 4 -4------5
ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม- 14 -- 14 -14 3 -- 3 -317
เกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--------------
เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน--------------
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร--------------
เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 92 ------------92
ระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน--------------
เกษตรศาสตร์ 388 ------------388
ยังไม่ระบุ--------------
รวมทั้งหมด

1479

161

77

1717

หมายเหตุ เกษตรศาสตร์,ยังไม่ระบุ หมายถึง สาขาวิชารวมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่มี major