วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรมห้องปฎิบัติการกลาง

Upcomming Events From Main Faculty

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) 14 มิ.ย. 2567 | : 17
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 7 มิ.ย. 2567 | : 45
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2568-2569 (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM 2025-2026) 6 มิ.ย. 2567 | : 30
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation: RT2)" ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พ.ค. 2567 | : 103
Faculty of Agriculture Chiang Mai University welcomed Li Xuejun, Deputy Dean Collage of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, China 30 พ.ค. 2567 | : 21
Faculty of Agriculture welcomed Professor Dr. Yu-wei Chang Dean of International Affairs, National Taiwan Ocean University, Taiwan 29 พ.ค. 2567 | : 18
Faculty of Agriculture welcomed delegate from Consulate General of the people’s Republic of China in Chiang Mai 29 พ.ค. 2567 | : 20
Faculty of Agriculture participated in the MoU signing Ceremony between National Taiwan Ocean University and Chiang Mai University 28 พ.ค. 2567 | : 21
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 27 พ.ค. 2567 | : 77
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567 | : 81
ขอเชิญชวน คณาจารย์/นักวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ยื่นขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 14 ส.ค. 67) 21 พ.ค. 2567 | : 67
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 20 พ.ค. 2567 | : 104
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2567 | : 173
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568 9 พ.ค. 2567 | : 122
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนากำลังคนและส่งเสริมเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 9 พ.ค. 2567 | : 99
ประกาศรับสมัคร นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER) สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย มช. รอบที่ 2 ประจำปี 2567 9 พ.ค. 2567 | : 103
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด