ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ประธานกรรมการอำนวยการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการอำนวยการ

ดร.สมชัย สมัยสุต (กรรมการอำนวยการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (กรรมการอำนวยการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.อัญชัญ ชมภูพวง (กรรมการอำนวยการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร (กรรมการอำนวยการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

คุณฐานพัทย์ โชติมณีรัศม์ (กรรมการอำนวยการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (กรรมการและเลขานุการ)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก (กรรมการและเลขานุการ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติโดยสังเขป