Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 2562 | : 28
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 20 มิ.ย. 2562 | : 37
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 18 มิ.ย. 2562 | : 38
กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 49
กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 38
รับสมัครนักศึกษาไปดูงานต่างประเทศ 31 พ.ค. 2562 | : 56
ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ 5 เม.ย. 2562 | : 87
รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 25 มี.ค. 2562 | : 80
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัล 18 ก.พ. 2562 | : 132
ขอแสดงความยินดีกับศุภกร ภู่นพมาศ 18 ก.พ. 2562 | : 110
ขอแสดงความยินดีกับณัชนิชา ประสาทเขตวิทย์ 18 ก.พ. 2562 | : 98
ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย 18 ก.พ. 2562 | : 98
ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 7 ก.พ. 2562 | : 103
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 25 ม.ค. 2562 | : 125
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 9 ม.ค. 2562 | : 117
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 163
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jul
  26

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน”

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/139/1
 • Jul
  31

  การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร”

  08.30 - 12.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/140/1