Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 16 ม.ค. 2563 | : 30
บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  10 ม.ค. 2563 | : 149
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 ม.ค. 2563 | : 55
กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 19 ธ.ค. 2562 | : 40
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 7 พ.ย. 2562 | : 265
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 22 ต.ค. 2562 | : 77
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 22 ต.ค. 2562 | : 67
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 22 ต.ค. 2562 | : 85
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 10 ต.ค. 2562 | : 79
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 8 ต.ค. 2562 | : 125
อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 20 ส.ค. 2562 | : 125
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 14 ส.ค. 2562 | : 141
ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 2562 | : 166
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 2562 | : 183
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 20 มิ.ย. 2562 | : 271
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 18 มิ.ย. 2562 | : 214
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
 • Feb
  26

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

  09.00 - 15.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/173/1
 • Feb
  27

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/172/1
 • Mar
  03

  การศึกษาดูงาน “การสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง”  และสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive”

  06.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/171/1
 • Mar
  14

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/174/1