ปีการศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย PubMed
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย PubMed
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
2568--------0
2567--------0
2566--------0
2565--------0
2564---1----1
2563--------0
2562--------0
2561--------0
2560--------0
2559--------0
2558--------0
2557--------0
2556--------0
2555--------0
2554--------0
2553--------0