ปีการศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย TCI 2
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย TCI 2
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
2568--------0
2567--------0
2566--------0
2565--------0
2564--2-----2
2563--3-----3
2562--------0
25611---1---2
25602------13
2559--------0
2558--------0
2557--------0
2556--------0
2555--------0
2554--------0
2553--------0