ปีการศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย
รวมผลงานวิจัย
ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย scopus
แยกตามประเภทฐานข้อมูลวิจัย scopus
ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ ประชุม ระดับ ชาติ ประชุม ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ ระดับ ชาติ ตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ
2568--------0
2567-------33
25661--221-915
2565---2---68
2564---3-1-610
2563---1---56
2562-------22
2561--------0
2560-------11
2559--------0
2558--------0
2557--------0
2556--------0
2555--------0
2554--------0
2553--------0