กราฟแสดงการให้บริการคำขอทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (มิถุนายน 2565 - มิถุนายน 2566)

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทคำขอทั่วไป มช.19 จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)

445

2. การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด

6

3. การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด

32

4. ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

11

5. การขอลาฝึกงาน

16

6. การขอเลื่อนสอบ

82

7. ขอดูคะแนนสอบ

3

8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ

3

9. คำขอย้ายหลักสูตร

2

10. คำขอย้ายสาขาวิชา

5

11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

19

12. ขอลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

6

13. อื่นๆ

56

รวม

686

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทหนังสือรับรอง จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาไทย)

11

2. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาอังกฤษ)

4

3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา กสก. 2 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

20

4. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

7

5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)

97

6. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

13

7. คำขอทั่วไปสำหรับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
-
8. หนังสือรับรองความประพฤติทั่วไป

4

รวม

156