กราฟแสดงการให้บริการคำขอทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564)

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทคำขอทั่วไป มช.19 จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)-
2. การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด

3

3. การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด-
4. ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
5. การขอลาฝึกงาน-
6. การขอเลื่อนสอบ

1

7. ขอดูคะแนนสอบ

4

8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ

3

9. คำขอย้ายหลักสูตร-
10. คำขอย้ายสาขาวิชา

2

11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
12. ขอลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ-
13. อื่นๆ

8

รวม

21

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทหนังสือรับรอง จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาไทย)

6

2. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาอังกฤษ)
-
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา กสก. 2 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

9

4. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

11

5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)

34

6. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

2

7. คำขอทั่วไปสำหรับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
-
8. หนังสือรับรองความประพฤติทั่วไป

2

รวม

64