กราฟแสดงการให้บริการคำขอทั่วไปสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (มิถุนายน 2564 - มิถุนายน 2565)

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทคำขอทั่วไป มช.19 จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)

75

2. การลงทะเบียนมากกว่ากำหนด

14

3. การลงทะเบียนน้อยกว่ากำหนด

57

4. ขอลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

47

5. การขอลาฝึกงาน

2

6. การขอเลื่อนสอบ

18

7. ขอดูคะแนนสอบ

3

8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ

2

9. คำขอย้ายหลักสูตร

1

10. คำขอย้ายสาขาวิชา

14

11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

4

12. ขอลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ

2

13. อื่นๆ

23

รวม

262

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
ประเภทหนังสือรับรอง จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาไทย)

8

2. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ภาษาอังกฤษ)

4

3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา กสก. 2 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

16

4. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7 ใช้ขอทุนเฉพาะหน่วยงาน (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ) เท่านั้น

7

5. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาไทย)

22

6. หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

3

7. คำขอทั่วไปสำหรับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
-
8. หนังสือรับรองความประพฤติทั่วไป

3

รวม

63