กฎระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง งานบุคคล

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

 

ระเบียบว่าด้วยการลา การได้รับเงินเดือนของข้าราชการ

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

► คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ

 

การบรรจุ / การจ้าง / การย้าย / การตัดโอน / การลาออก

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

 

การกำหนดภาระงาน และเกณฑ์การประเมินผลของบุคลากรทุกสายงาน  

หลักการกรอกภาระงาน (TOR) ผลการปฏิบัติงาน (JA) และเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเกษตรศาสตร์

enlightened สายวิชาการ

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกรอกภาระงาน TOR และผลการปฏิบัติงาน JA ของบุคลากรสายวิชาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

► ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน JA สายวิชาการ (ผู้บริหาร / คณาจารย์) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 263) ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

enlightened สายสนับสนุน

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกรอกภาระงาน TOR และ ผลการปฏิบัติงาน JA ของบุคลากรสายปฏิบัติการและกลุ่มบริการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศ/ระเบียบ มช. ที่เกี่ยวข้อง 

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

 

การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2562 (ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562)

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563)

 

กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

► ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2563)

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2563)

 

หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2552)

 

การเลื่อนเงินเดือน / ขึ้นเงินเดือน / เลื่อนขั้นค่าจ้าง 

ข้าราชการ

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พนักงานมหาวิทยาลัย

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2562 (ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562)

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562)

ลูกจ้างประจำ

► หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

► บัญชีขั้นต่ำ - สูง ลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2559 (ตามหนังสือ กค 0420/ ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560)

 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

► ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563

► ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ หรือตำรา

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินเพื่อตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประเภทหนังสือ หรือตำรา (ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)

 

หลักเกณฑ์การต่อเวลาราชการและการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุครบ 60 ปี ถึง 65 ปี) 

► ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

► ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุ 60 ปี ถึง 65 ปี) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559

► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุครบ 60 ปี ถึง 65 ปี) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

► ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและการต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ (ที่มีอายุครบ 60 ปี ถึง 65 ปี) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

นโยบายการพิจารณาอนุมัติให้ไปราชการ / ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและหลักการในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือไปราชการ การฝึกอบรม การดูงาน ณ ต่างประเทศ ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563)

 

ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา พ.ศ. 2561

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานและตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2554

 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recuitment)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recuitment) พ.ศ. 2563 (ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

 

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารประจำส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

 

การมอบอำนาจให้รักษาการแทน / ปฏิบัติการแทน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

การเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

► ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551

 

การจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

 

การเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันการศึกษา

 แนวปฏิบัติในการเสนอจัดทำประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

 

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

►  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

 

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล

► คู่มือปฏิบัติงาน การคัดเลือกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

► คู่มือปฏิบัติงาน การจ้างพนักงานส่วนงาน

► คู่มือปฏิบัติงาน การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

► คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

► คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง สิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

► คู่มือวินัยและการดำเนินการทางวินัย พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [อ้างอิงจาก เว็บไซต์กองกฏหมาย: http://legal.oop.cmu.ac.th/]

► คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดเงินเดือนและลดขั้นเงินเดือน กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้รับโทษจากการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

► คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล

► คู่มือสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

: 2629 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-07 09:33:09
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป